دانستنی هایی درباره غدد روده


دانستنی هایی درباره غدد روده

دانستنی هایی درباره غدد روده

 ا - غدد لیبرکوندر کنار کرک های روده، سلول های پوششی به عمق خود فرورفته غده یا چاله های لیبرکون را ایجاد میکنند این غدد آنزیم هایی تراوش می نمایند. که عبارتند از آمینوپپتیداز، دی پپتیداز، لیپاز، گلوکوزیداز و نوکلئاز.سلول های جدار غده لیبرکونی که در کنار هم در یک طبقه بر روی غشاء پایه قرار گرفته اند بر چهار نوعند: ۱- سلول منشوری حاشیه مخطط به نام انتروسیت ۲- سلول های جامی شکل یا گابلت ۳- سلول انتر و اندوکرین (EE) از نوع APUP و نقره دوست در قاعده غده لیبرکون قرار دارد بعضی از این سلولها در دوازدهه گاسترین تراوش نموده و بعضی در ژژنوم و ایلئوم مواد زیر را تراوش می نمایند: سوماتواستاتین + سروتونین + هیستامین + موتیلین + نوروتانسین و غیره ۴- سلول پانت در عمق غده ها بیشتر دیده میشود سلولی است تقریبا مخروطی شکل با هسته مدور کمرنگ و سیتوپلاسمی محتوی دانه های قرمز، وظیفه این سلولها هنوز به خوبی معلوم نیست ولی محتوی مقداری روی بوده و آنزیم لیزوزیم ترشح میکند که عمل ضد باکتری دارد. ۵.سلول ریشه - سلول های پوشش کرک ها تدریجاً به داخل روده ریخته و جای آنها را سلولهای متمایز نشده خواهند گرفت که از پایین غده ها به سطح کرکها مهاجرت نموده اند. به این ترتیب که در ناحیه پایین غدد لیبرکون یک سلول Stem تقسیم شده دو سلولی دختری به وجود میآورد. یکی از اینها به صورت رزرو در محل خود باقیمانده و دیگری به طرف سطح رانده می شود و چهار نوع سلول فوق الذکر را به وجود می آورد. مدتی که طول میکشد تا یک سلول به دو سلول دختری تقسیم شود و یکی از اینها به سطح روده مهاجرت نموده بر یزد، زمان عبور خوانده شده و در ژژونوم انسان ۳۰ تا ۴۰ ساعت میباشد. ۶- سلول M- در بین سلول های پوشش روده به ویژه در قسمتی از روده ها که فولیکولی لنفاوی وجود دارد، سلولی پهنی به نام M وجود دارد که وظیفه دارد آنتی ژن های محیط (flora) روده را نمونه برداری کرده و آنها را به لنفوسیت ها معرفی می نماید. غدد برونر از مشخصات دوازدهه (۲۵ تا ۵۰ سانتیمتر ابتدای روده باریک) وجود غدد برونر میباشد که در قسمت های بعدی یعنی ژژونوم و ایلئوم دیده نمیشود. غدد برونر که بیشتر در طبقه زیرمخاط و کمی در آستر مخاط دوازدهه(دئودنوم) ملاحظه میشوند غدد موکوسی هستند که ترشحات آنها به فضای غدد لیبرکون ریخته شده از آنجا به سطح روده منتقل میشود. به نظر میرسد یکی از وظایف موکوسی تراوش از این غدد حفاظت مخاط دوازدهه در برابر آنزیم های پانکراسی میباشد. این غدد گلیکوپروتئین ترشح میکنند و اخیراً هورمونی به نام urogastroneاز آنها به دست آمده است که HCL معده را مهار میکند. ترشحات این غدد قلیایی است (۸/۱ تا ۹/۳ = pH)بعد از دوازدهه، نواحی ژژونوم به طولی ۲/۵ متر و ایلئوم به طول ۴ متر قسمتهایی از روده باریکند که از لحاظ شکل کرک ها و چین های حلقوی با هم تفاوت دارند ولی اختلاف عمده آنها درفولیکول های لنفاوی است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد