دانستنی هایی درباره قارچ ها


دانستنی هایی درباره قارچ ها

دانستنی هایی درباره قارچ ها

 قارچ ها یا Fungli ارگانیسم های یوکاریوتیک و هتروتروف می باشند.دیواره قارچها از پلیمرهای پلی ساکاریدی مثل کیتین، مانان، گلوکان و کیتوزان و مقدار کمی سلولز تشکیل شده است. قارچ هاچون کلروفیل ندارند میتوانند در جاهایی تاریک مثل انبارها یا زیرزمینها یاروی مواد غذایی و میوهها رشد کرده یا در بدن انسان یا حیوانات قرار گرفته تکثیر شده و ایجاد بیماری کنند. معمولاً gram positive هستند همه قارچها بجز ActinOmyCeS Israelii که بیماری اکتینومایکوز را ایجاد میکند هوازیند، قارچها به داروهای انتی باکتریال پاسخ نمیدهند.ساختمان قارچ ها ساختمان دوگانه دارند: ۱- رشته (Hyphae) در بدن یا محیط به دو شکل یافت می شود.الف) رشته های ساده یا منشعب دارای تیغه میانی Septate hyphae| ب) رشته های ساده یا منشعب فاقد تیغه میانی ۲- Yeast (سلول های تک تک مخمری) به صورت گرد یا بیضی بوده با جوانه زدن تکثیر می شود. تعداد خیلی کمی از قارچ ها دیمورفیک یا دوشکلی هستند. در ایران تنها از این نوع بیماری اسپوروتریکوز وجود دارد. تعدادی از  این بیماریها عبارتند از  هیستوپلاسموزیس - بلاستومایکوزیس -کوکسیدیومایکوزیس - پاراکوکسیدیومایکوزیس. ساختمان رشته رشته ها از هاگ (اسپور یاکونیدیا) به وجود میآیند. اسپور در محیط مناسب تولید رشته یا مخمر می کند. اسپور بعد از جوانه زدن در محیط مناسب ایجاد لوله زایا یا Germ)tutا میکند. سپس جوانه های دیگری خارج می شوند که رشدی از مرکز دارند. به مجموعه هیف هامیلسیوم میگویند که ابتدا آلبوم های سطحی سپس عمقی (برای کسب مواد غذایی) و سپس آلبوم های هوایی ظاهر میگردد. در این هنگام کولونی به صورت ) یا کپک به نظر میرسد. بعد از طی این مراحل اسپور ظاهر می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد