دانستنی هایی درباره قلب/قسمت دوم


دانستنی هایی درباره قلب/قسمت دوم
 سوراخ بیضی (FOSSa Ovalis) : در قسمت تحتانی دیواره بین دهلیزی قرار گرفته است و بقایای سوراخ بیضی است که در دوران جنینی دهلیزها را به هم مربوط میسازد. لبه حفره در اتریوم راست برجسته بوده، هلالی شکل است و لیمبوس فوساوالیسی (حلقه ویوسنسی) نام دارد. این حلقه در عقب، بالا و جلو مشخص و برجسته است ولی در پائین محو می شود. لیمبوس سوراخ بیضی همان دیواره ثانویه جنینی است.اوریکول یا گوشک راست یک کیسه عضلانی و مخروطی شکل است که ابتدای آئورتای صعودی را میپوشاند.سطح خارجی اتریوم راست با واسطه پریکاردیوم با عصب فرنیک و عروق پریکاردیاکوفرنیک مجاورت دارد۔ ونتریکولن راسته هر می شکل بوده، از سه جداره تشکیل شده است. جداره قدامی - فوقانی آن قسمت اعظم سطح استرنوکوستال قلب را تشکیل میدهد و جداره تحتانی با واسطه پریکاردیوم به روی دیافراگم و به طور عمده وتر مرکزی آن چسبیده است. جداره چپ (خلفی) آن هم از سپتوم بین بطنی تشکیل شده است. در قسمت فوقانی آن، مخروط شریانی (انفندیبولوم) قرار گرفته که از بالای آن تنه شریان ریوی آغاز میگردد. عناصر موجود دراین حفرہ:۱- سوراخ دهلیزی - بطنی و دریچه تری کوسپید: وسیع تر از سوراخ سمت چپ است و در هنگام انقباض بطن ها (سیستول قلب) توسط دریچه تریکوسپید بسته میشود. این دریچه از ۳لت مثلثی شکل تشکیل شده است. سطح دهلیزی لتها صاف ولی سطح باطنی آنها ناصاف است زیرا لبه ها و سطح بطنی الت ها محل اتصال الیاف وتری استcl (Chordae tendineae) -۲- ستیغ فوق بطنی که حد تحتانی جدار خلفی مخروط شریانی است.۳- ستون های یا ترابیکولاهای گوشتی : در تمام بخش های بطن راست (جز انفندیبولوم) دیده میشوند که خود بر ۳ دسته اند؛ ا- گروه اول به صورت ستیغ هایی برجسته اند (ridge)؛||- گروه دوم به صورت پلی بین دو نقطه قرار گرفته اند (bridge)، از این دسته میتوان نوارSeptomarginal band) modorator) را نام برد که از ضخامت آن دسته ای از الیاف هیس عبور میکنند؛- دسته سوم عضلات پاپیلاری هستند که طناب های وتری از رأس آنها به لته ای دریچه تریکوسپید وصل میشوند. تعداد آنها ۳ تاست. ۴- سوراخ شریان ریوی و دریچه پولموناری: این سوراخ در قسمت فوقانی انفاندیبولوم و در بالا و چپ سوراخ دهلیزی - بطنی قرار گرفته و هنگام دیاستول بطن توسط دریچه پولموناری بسته می شود. دریچه پولموناری دارای سه لت هلالی شکل است (لت قدامی ولت های راست و چاپ). در قاعده هر لت یک اتساع یا سینوس شریانی وجود دارد.جدار بطن راست نازکتر از بطن چپ و حدود ۵۹mm است. اتر یوم چپ مکعبی شکل بوده، سطح خلفی آن قسمت عمده قاعده قلب و کلی سینوس مایل پریکاردی را تشکیل میدهد. به نسبت کوچکتر از دهلیز راست است. ولی دیواره اش ضخیم تر ان میباشد. عناصر این فیضا عبارتند از: ۱- ۴ ورید ریوی که در جدار خلفی آن باز می شوند؛۲- سوراخ های ریز وریدی؛ ۳- عضلات شانه ای که منحصر به اوریکول چپ هستند؛ ۴- سوراخ دهلیزی-بطنی چپ.اوریکول (گوشک) چاپ کیسه عضلانی مخروطی شکل است. که در بخش فوقانی و چپ اتریوم چپ قرار داشته، ابتدای کنار چپ شریان پولموناری رامی پوشاند، ونتریکول چه په ApeX قلب را میسازد. عناصر موجود در آن عبارتند از: ۱- سوراخ اتریوونتریکولار و دریچه آن (Mitral Valve): این سوراخ توسط دریچه دولتی باز و بسته میشود. چون طناب های وتری فقط به لبه لتها می چسبند، هر دو سطح دهلیزی و بطنی لتهای میترال صافند. ۲- سوراخ آئورتی و دریچه آئورتی : در سمت راست سوراخ دهلیزی - بطنی واقع است. دهلیز آئورتی (AOrtic Vestible) بخشی از بطن چپ است که زیر سوراخ آئورتی قرار گرفته است. این بخش عمدتاً به جای بافت عضلانی از بافت لیفی تشکیل شده است.اتساع شریان در پشت قاعده لتهای دریچه آئورتی، سینوس های آئورتی نامیده می شوند (دریچهٔ آئورتی سه لت خلفی، راست و چپ دارد). ۳- ستون های گوشتی: تعدادشان بیشتر از بطن راست است. تعداد ماهیچه های پاپیلاری ۲ تاست. ۴- دیواره یاسپتوم بین بطنی: تحدبه آن به درونی بطن راست است. دیوارهای است ضخیم و عضلانی و فقط بخشی کوچکی از بالای آن نازک و غشایی است.دانستنی هایی درباره قلب/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد