دانستنی هایی درباره قلب/ قسمت اول


دانستنی هایی درباره قلب/ قسمت اول

دانستنی هایی درباره قلب

 پمپیی است عضلانی که از طریق گردش خون کوچک و به کمک ریه ها خون وریدی را تصفیه میکند و سپس خون تصفیه شده را از راه گردش بزرگ (سیستمیک) در بدن به گردش میاندازد. متوسط وزن آن ۲۷۵gr است. قلب به شکل هرم خوابیده ای است که سه وجه، یک قاعده و یک رأس (ApeX) دارد. قاعده قلب متمایل به عقب و راست و رأس آن متمایل به جلو و چپ است. شکل خارجى و سطوح قلب سطوح قلب عبارتند: ۱ - سطح قدامی یا استرنوکوستالی ۲ - سطح طرفی چپ یا سطح ریوی۳- سطح تحتانی یا سطح دیافراگماتیکهمچنین قلب سه کناره دارد: کناره فوقانی، کنار راست و کنار تحتانی که سطوح قلب را از هم مجزا کرده اند. ضمناً قاعده قلب را گاه سطح خلفی نیز مینامند. در نمای خارجی قلب شیارهایی وجود دارند که محل عبور عروق قلبی هستند و حدود حفرات قلبی را مشخص مینمایند. این شیارها عبارتند از:InterVentricular Sulcus) labelt to. ۱۲- شیار یا ناودان بین دهلیزی Inter Atrial Sulcus) ۳۴- شیار یا ناودان دهلیزی۵- بطنی یاسولکوسی کروناری که همچون کمربندی قلب را دور میزند. نزدیک به راس قلب و در حد کنار تحتانی آن در محل به هم رسیدن شیارهای بین بطنی قدامی و تحتانی، بریدگی به نام «بریدگی آپیکال» وجود دارد. سطح استرنوکوستال (قدامی)در این سطح اتریوم راست، اوریکول های راست و چپ و بیش از همه ونتریکول های راست و چپ (به ترتیب به نسبت ۲ به ۱) مشاهده می شوند. قسمت قدامی سولکوس کروناری و نیز شیار اینترونتریکولار قدامی هم مربوط به این سطح می شوند. از بخش فوقانی - خلفی این بخش دو شریان خارج می شوند: آئورت و تنه شریان ریوی، طوری که ائورتا در سمت چپ دیگری است.سطع دی افراگماتیک (تحتانی)افقی و خوابیده بوده، روی دیافراگم قرار دارد. قسمت تحتانی سولکوس کروناری و ناودان اینترونتریکولار تحتانی در این بخش قرار دارند. از اتریو مهای راست و چپ و ونتریکول های راست و چپ (به ترتیب به نسبتا ۱ به ۲) تشکیل شده است.سطح ریوی (طرفی چپ) به طور عمده از ونتریکول چپ و بخشی هم از اتریوم و اوریکول چپ تشکیل شده است.قائده (سطح خلفی )تمام سطح خلفی اتریوم چپ و بخشی از خلف اتریوم راست این نما را قائده تشکیل میدهند. ناودان بین دهلیزی در همین سطح قابل مشاهده است. سوراخ های مربوط به IVC و SVC (در اتریوم راست) و سوراخ های مربوط به ورید ریوی (در اتریوم چپ) در این سطح دیده می شوند. در سطح خلفی اتریوم چپ سینوس مایل پریکاردی (بن بست. هالر) قرار گرفته که با از وفاگوس مجاورت دارد. محل آن در پنجمین فضای بین دندها ی چپ و کمی داخل خط میدکلاویکولار (۸-۱۰cm در خارج از خط وسط بدن) و اندکی زیر نوک پستان چپ (در آقایان) است. حفرات داخلى قلب قلب از ۴ حفره تشکیل شده است: دوتایی بالایی دهلیز دوتای پائینی بطن (Ventricle). اتریوم و ونتریکول راست را قلب راست و آن دوتای دیگر را قلب چپ مینامند. به طور کلی اتریو م ها در خلفا و اندکی بالاتر از ونتریکول ها قرار گرفته اند. دیواره بین دهلیزی (Interatrial Septum) دهلیزها را از هم جدا میکند و دیواره بین باطنی (Inter Ventricular Septum) بطن ها را. اتریوم وونتریکول هر سمت توسط سوراخ اتریوونتریکولار به هم مربوطند اتریوم راست فضایی است مکعبی شکل، بخش خلفی آن محل ورود وریدهاست. ولی بخش قدامی آن ناصاف بوده، توسط یک ستیغ عضلانی برجسته به نام «ستیغ انتهایی Crista Terminalis » از بخش خلفی جدا می شود. در بخش خلفی اتریوم راست وریدهای زیر وارد می شوند:- سینوس کروناری: قسمت اعظم خون وریدی عضلهٔ قلب را به دهلیز راست باز میگرداند، دهانهٔ ورودی آن بین سوراخ دهلیزی - بطنی و مدخل IVC قرار گرفته است و دارای دریچهای است نیم حلقوی به نام «تبه زیوسی»؛ ۴- سوراخهای وریدی کوچک به طور عمده در دیوارهٔ بین دهلیزی باز میشوند. در بخش قدامی دهلیز راست عناصر زیر دیده میشوند:-کریستا ترمینالیس: اثر این ستیغ در نمای خارجی جدار اتریوم راست به صورت ناودان کم عمقی است به نام «ناودان انتهایی Sulcus terminalis»کنار راست SVC به کنار راست IVCکشیده شده است. - دیواره بین دهلیزی؛ - عضلات شانه ای (.Pectincal m): از ستیغ انتهایی به سمت سوراخ دهلیزی - بطنی کشیده شده اند؛دانستنی هایی درباره قلب/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد