دانستنی هایی درباره لوزه ها


دانستنی هایی درباره لوزه ها

دانستنی هایی درباره لوزه ها

 به صورت توده ای در اطراف حلق و به نام های کامی، زبانی و حلقی قرار دارند و از بافت های لنفوئید هستند. خط اول دفاعی را تشکیل میدهند. لوزه های کامی و زبانی دارای اپیتلیوم مطبق سنگفرشی . غیرشاخی و لوزه حلقی دارای اپیتلیوم مطبق کاذب مژه دار میباشد. در هر سه نوع لوزه فرورفتگی های اپیتلیوم به عمق (Crypt) دیده میشود. بافت لنفوئید لوزه هم به شکل پراکنده و هم به شکل فولیکول اولیه و ثانویه (مرکز زاینده) دیده میشود و وظیفه لوزه ها مشابه عقده لنفاوی است. باید توجه داشت که فولیکول های پراکنده ای در زیر اپیتلیوم لولهگوارش، دستگاه تنفس و تقریباً همه جابجز دستگاه عصبی دیده می شوند که دارای مرکز زاینده میباشند. این فولیکول ها در ایلئوم به نام پلاک های پی یر معروفند و در رکتوم، کولون و آپاندیس نیز فراوانند. تیموس و مغز استخوان اعضای لنفاوی اولیه یا مرکزی هستند و بقیه أعضا  بافت های محیطی ثانویه نامیده میشوند. مثل عقده های لنفاوی، طحال، لوزه ها و فولیکول های مجرد یا مجتمع در لوله گوارشی و … در عقده لنفاوی، ناحیه پاراکورتیکال به دلیل وجود TCellها ناحیه وابسته به تیموس نام دارد. داربست تیموس فاقد سلول های رتیکولار معمولی است و از این نظر از سایر داربست های بافت های لنفاوی متمایز است. دستگاه ایمنی دستگاه مدافع بدن است که ستاد و مرکز آن تیموس و مغز استخوان و پادگان های آن عقده های لنفاوی طحال، لوزه ها و فولیکول های دیگرند. رفت و آمد لنفوسیت ها موجب برقراری تماس  میان این کانون ها می شود. سربازان دستگاه ایمنی پلاسموسیت ها و ماکروفاژها می باشند که در مقابل هجوم عوامل بیگانه و آنتی ژن های غیرخودی اقدام میکنند. اما بعضی مواقع نیز اختلال در کار آنها باعث پاسخ ایمنی به یک آنتی ژن خودی یابی تفاوتی نسبت به آنتی ژن های بیگانه میشود. T cell در تیموس و B cell در مغز استخوان (در پرندگان در Bursa of fabricius) ساخته میشود و سپس به اعضای لنفاوی محیطی برای رویارویی با آنتی ژن های بیگانه فرستاده میشوند. T Cell در خون انسان کوچکتر دارای سطحی صاف تر و عمری درازتر ازCell  B بوده و سریعتر نیز حرکت مینماید. این سلولها به طور ژنتیک برنامه دار شده اند تا در ملاقات با آنتی ژن های اختصاصی با هم پاسخ ایمنی را شروع و هم سلول یادگاری از خود باقی گذارند. Killer Cell از جنس سلول Tاست که در پیوند بافت های بیگانه و رد آن نقش دارد. T cellها B cellها رایاری میکنند از اینرو helper نامیده می شوند. نوع دیگر T Cellها چون عمل مهاری و توقیف کننده دارند SuppreSSOr خوانده میشوند. سلول B نیز در مقابله با Agها متمایز شده و به پلاسموسیت مبدل میشود که خاصیت تولید Ab دارد. در یک نبرد در دستگاه ایمنی ماکروفاژ بیشتر دارای نقش حمایتی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد