دانستنی هایی درباره پستان


دانستنی هایی درباره پستان

دانستنی هایی درباره پستان

  یک غده عرقی تغییر شکل داده است که در ضخامت طبقه چربی هیپودرم رشد میکند؛ بر روی عضله پکتورالیسی ماژور -که از فاسیای سطحی پوشیده شده - قرار گرفته و توسط یک پوشش چربی و یک پوشش پوستی پوشیده شده است. پوست قسمت مرکزی پستان تیرهتر بوده هاله (Arcola) نام دارد. در مرکز هاله نوک پستان (nipple) جای گرفته است. حدود پستان عبارتست از: دنده های ۳ تا ۷ و خطوط آگزیلاری میانی و پاراسترنال در طرفین، شایعترین ناهنجاری پستان علم تکامل یا فقدان nipple است. پستان های متعدد روی خطی از ناحیه آگزیلاری تا ناحیه اینگواینال قرار میگیرند. شریان هایی پستانی قسمت داخلی توسط توراسیک داخلی و قسمت های خارجی و تحتانی آن توسط شاخه های شریان آگزیلاری (توراسیک فوقانی و توراسیک خارجی) مشروب میگردد. وریدهای توراسیک خارجی و داخلی و وریدهای بین دندهای خون وریدی پستان را دریافت میکنند لنفاتیک پستان به طور کلی درناز لنفاوی پستان توسط عقده های آگزیلاری و پاراسترنال (توراسیک داخلی) انجام میشود: لنف پوست پستان معمولاً به عقده های آگزیلاری همان طرف میریزد؛ گرچه ممکن است لنف ربع داخلی پوست از طریق عقده های پاراسترنال به پستان مقابل و عقده های اگزیلاری سمت مقابل برسد. لنف هاله و نوک پستان به عقده های پکتورال (از مجموعه عقده های آگزیلاری) منتهی میشودعقده های آگزیلاری شامل سه بخش هستند: ۱- گروه پکتورال: به گروه مرکزی میریزند. ۲- گروه مرکزی: به گروه آپیکال میریزند. ۳- گروه آپیکال (راسی - اینفراکلاویکولار): به عقده های گردنی عمقی تحتانی (سوپراکلاویکولار) میریزند.عقده های لنفاوی پکتورال، عقده های اصلی پستان هستنداعصاب پستانی ۱- شاخه های سوراخ کننده اعصاب بین دنده ای ۲ تا ۶ ۲- عصب جلدی سوپراکلاویکولار از شبکه گردنی مدیاستینوم (میان سینه) فضای بین دو کیسه پلورال را مدیاستینوم مینامند، حدود این فضا عبارتست از: جلو -> استرنوم؛ عقب - مهره های سینه ای؛ طرفین --> سطح ملی استینال ریه ها؛ بالا -> دهانه فوقانی توراکسی؛ پایین - » دیافراگم این فضا به دلیل حرکت قلب، ریه ها و از وفاگوس دایماً در تغییر است. فضایی میان سینه توسط صفحه ای افقی و فرضی تقسیمبندی می شود. این صفحه در جلو از زاویه استرنال (مجاور دومین غضروف دندهای) و در عقب از زیر مهره سینهای چهارم ( T4) عبور میکند. آنچهدر بالای این صفحه واقع می شود، «مدیاستینوم فوقانی» و آنچه زیرش می مانند «مدیاستینوم تحتانی» نام میگیرد. مدیاستینوم تحتانی توسط  قلب و پریکارد خود به سه بخش تقسیم می شود: «مدیاستینوم قدامی» در جلوی پریکارد قرار گرفته و «مدیاستینوم خلفی» در پشت آن، قلب و پریکارد «مدیاستینوم میانی» را تشکیل میدهند. محتویات به مدیاستن فوقانی قوس آئورت و شریان های خروجی از آن، وریدهای براکیوسفالیک، اعصاب فرنیک و واگوس، تیموس و مجرای شریانی، محتویات به مدیاستن قدامی . Sterno-Pericardial slall) و چند عقده لنفاوی محتویات به مدیاستن میانیقلب و پریکارد . ائورت صعودی نیمه تحتانی و دو شاخه شدن  تراکه او هر دو برونکوس اصلی، تنه شریان ریوی و شاخه هایش، وریدهای ریوی و ادامه عصب فرانیکمحتویات مدیاستن خلفی آئورت نزولی، وریدهای آزیگوس و همی آزیگوس ها، اعصاب واگ و اسپلانکنیک، ادامه از وفاگوسی و مجرای توراسیک و عقده های لنفاوی مدیاستنیوم خلفی،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد