دانستنی هایی در مورد استخوان بند انگشتان


دانستنی هایی در مورد استخوان بند انگشتان

  دانستنی هایی در مورد استخوان بند انگشتان

  هر انگشت ۳ بند یا PhalanX پروگزیمال، میانی و دیستال دارد غیر از شست که بند میانی را ندارد. هر بند یک استخوان کوچک و دراز است. که دارای انتهای فوقانی (قاعده)، تنه و انتهای تحتانی (سر) میباشد.  قاعدهٔ بند اول با سر متاکارپال مفصل شده، مفصل متاکارپوفالانژثال را می سازد که چهار حرکت ابد وکسیون، ادوکسیون، فلکسیون و اکستانسیون را انجام میدهد. تنهٔ بند اول تقعر پالمار دارد.  بند میانی در مجموع شبیه بند اول است و فقط کمی کوچکتر می باشد، تنه بند آخر (بند ناخنی) در انتها به یک توبروزیته منتهی می شود. بندهای انگشت شست بزرگتر و کوتاه تر از بندهای انگشتان دیگر هستند، معمولاً دو استخوان سزاموئید در دست وجود دارد که دروترهای اتصالی عضلات تا کننده کوتاه شست و نزدیک کننده شست قرار دارند.اسکلت اندام تحتانی توسط کمربند لگنی (استخوان های هیپ راست و چپ) به ستون مهره ها متصل می ردد. دو استخوان هیپ در عقب با استخوان ساکروم و در جلو با هم مفصل میشوند. ساکروم، دو استخوان هیپا و کوکسیکس جمعاً لگن را تشکیل میدهند.  اندام تحتانی در پایین تر از کمربند لگنی شامل ران (۱ استخوان)، ساق (۲ استخوان) و پا (متشکل ۷ استخوان تارسوس استخوان متاتار سوس ۱۴ عدد بندانگشت) میباشد. ضمناً در جلوی زانو استخوان پاتلا (کشکک) قرار دارد.

بند انگشت دست

انسان بصورت معمول در هر دست پنج انگشت دارد. هر انگشت دارای سه بند اولیه (بندهای ته‌انگشتی)، میانی (بندهای میان‌انگشتی) و انتهایی (بندهای سرانگشتی) است. بند اولیه هر انگشت با استخوانهای کف دست (متاکارپ) مفصل می‌شوند. انگشت شست انسان تنها دو بند دارد.

بند انگشت پا

انسان بصورت معمول در هر پا پنج انگشت دارد. هر انگشت دارای سه بند اولیه، میانی و انتهایی است. بند اولیه هر انگشت با استخوان‌های کف پا (متاتارس) مفصل می‌شوند. انگشت شست پای انسان تنها دو بند دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد