دانستنی هایی در مورد استخوان نازک نی!


دانستنی هایی در مورد استخوان نازک نی!

دانستنی هایی در مورد استخوان نازک نی!

ستخوان فیبولا 

استخوانی دراز در خارج ساق پا است که نقشی در انتقال وزن ندارد و شامل انتهای فوقانی (سر)، تنه و انتهای تحتانی (قوزک خارجی) است. انتهای فوقانی، سر توسط گردن به تنه وصل می شود. از قسمت خلفی خارجی آن، آپکس (رأس) صعود میکند. بر روی نمایی داخلی سر، یک رویهٔ مفصلی برای سطح تحتانی کوندیل خارجی تیبیا قرار دارد. عصب پرونئال مشترک در تماس با سطح خلفی سر بوده، سپس گردن استخوان را از خارج دور میزند و سپس به دو شاخه انتهایی سطحی و عمقی تقسیم می شود. تنه، کنار بین استخوانی آن محل اتصال غشاء بین استخوانی است. سطح خلفی تنه در فوقانی خود، توسط ستیغ داخلی به دو فضای ثانوی تقسیم می شود. انتهای تحتانی (قوزک خارجی). مهمترین عناصر آن عبارتند از: ۱- رویه مفصلی برای سطح خارجی تالوس ۲- حفره مالئولار ۲- رباط تالوفیبولار خلفی ۳- رباط تالوفیبولار قدامی ۴- رباط کالکانئوفیبولاراستخوان فیبولا Fibula یا نازک نی استخوانی تقریبا هم طول تیبیا ولی نازک تر از آن است که در کنار تیبیا قرا رگرفته است. بالاترین و پایینترین قسمت فیبولا یعنی متافیز استخوان، حجیم تر از وسط آن است. متافیز بالایی فیبولا را سر استخوان فیبولا Fibular head مینامند. سر استخوان فیبولا در کنار کندیل خارجی استخوان تیبیا قرار گرفته و مفصل آرترودیال تیبیوفیبولار فوقانی Superior tibiofibular joint را میسازد. متافیز پایینی فیبولا در واقع قوزک خارجی Lateral malleolus را میسازد. قوزک خارجی و سر استخوان تیبیا هر دو در زیر پوست قابل لمس هستند. سطح داخلی قوزک خارجی با سطح خارجی استخوان تالوس مفصل میشود.کمی بالاتر از پلافوند تیبیا، استخوان فیبولا در یک فرورفتگی مقعر که در سطح خارجی استخوان تیبیا است قرار گرفته و مفصل تیبیوفیبولار تحتانی Inferior tibiofibular joint را میسازد که به آن سندسموز تیبیوفیبولار Tibiofibular syndesmosis خم میگویند.استخوان فیبولا fibula یا نازک نی استخوانی تقریبا هم طول تیبیا ولی نازک تر از آن است که در کنار تیبیا قرا رگرفته است. بالاترین و پایینترین قسمت فیبولا یعنی متافیز استخوان، حجیم تر از وسط آن است. متافیز بالایی فیبولا را سر استخوان فیبولا fibular head مینامند. سر استخوان فیبولا در کنار کندیل خارجی استخوان تیبیا قرار گرفته و مفصل آرترودیال تیبیوفیبولار فوقانی superior tibiofibular joint را میسازد. متافیز پایینی فیبولا در واقع قوزک خارجی lateral malleolus را میسازد. قوزک خارجی و سر استخوان تیبیا هر دو در زیر پوست قابل لمس هستند. سطح داخلی قوزک خارجی با سطح خارجی استخوان تالوس مفصل میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد