دانستنی هایی در مورد استخوان هیپ!!


دانستنی هایی در مورد استخوان هیپ!!

دانستنی هایی در مورد استخوان هیپ!!

هیپ 

استخوان هیپ از سه قسمت ایلیوم (در بالا)، ایسکیوم (در پایین و عقب) و پوبیسی (در پایین و جلو) تشکیل شده است که این سه قسمت در بالغین به هم جوش خورده اند.سطح خارجی استخوانع هیپ از بالا به پایین شامل سطح گلوتثال، استابولوم، نمای خارجی سوراخ ابتوراتور و حومهٔ آن (پوبیس و ایسکیوم) میباشد. با این توضیح که سطح گلوتئال و فوقانی استابولوم، سطح خارجی ایلیوم را میسازند. الف - سطح گلوتئال، حد فوقانی آن، ستیغ ایلیاک و حد تحتانی آن، لبه فوقانی استابولوم و حدود قدامی و خلفی آن همان کناره های قدامی و خلفی استخوان میباشند. از عمیق ترین قسمت بریدگی سیاتیک بزرگ سه خط به طرف بالا و جلو امتداد دارند: خط گلوتئال تحتانی (به سمت خار خاصره قدامی تحتانی)، خط گلوتئال قدامی (به سمت خار خاصره قدامی فوقانی) و خط گلوتئال خلفی (به سمت ستیغ خاصره و ۵CTm جلوتر از خار خاصره خلفی فوقانی). ب - استابولوم، پوبیس قسمت قدامی آن، ایسکیوم قسمت خلفی تحتانی آن و ایلیوم قسمت فوقانی آن را میسازد. استابولوم یک حفره مفصلی در سطح خارجی استخوان هیپ است. به لبه استخوان آن، لابروم استابولار میچسبد که عمق حفره مفصلی را زیاد میکند. در قسمت تحتانی جدار استابولوم، بریدگی استابولار قرار دارد که توسط رباط استابولار به حلقه کامل تبدیل میگردد ولی در زیر رباط یک سوراخ باقی میماند. قسمتی از عمق کف حفره استابولار که در بالای بریدگیاستابولار قرار دارد، حفره استابولار نام دارد. قسمتی از استابولوم که بین لبه و حفرهٔ استابولار می ماند، یک رویه مفصلی به نام سطح هلالی را میسازد که سرفمور بر آن تکیه دارد. - سورخ ابتراتور، قسمت قدامی آن توسط تنه و شاخه های فوقانی و تحتانی پوبیس و قسمت خلفی آن توسط تنه و شاخه ایسکیوم تشکیل میگردد. این سوراخ توسط غشاء ابتراتور مسدود میگردد بجز قسمت کوچکی در بالا که آزاد می ماند و در زیر ناودان ابتراتور قرار میگیرد. لبه آزاد غشا در جلو به تکمه ابتوراتور قدامی و در عقب به تکمه ابتوراتور، خلفی اتصال دارد. تکمه اول در زیر قسمت قدامی شاخه فوقانی پوبیس و تکمه دوم بر روی کنار قدامی بریدگی استابولار قرار میگیرد. د - پوییس، یک تنه و دوشاخه فوقانی وتحتانی دارد. تنه سطح قدامی، خلفی و داخلی دارد. سطح خلفی، قسمت قدامی جدار لگن کوچک را میسازد. سطح داخلی یاسمفیزیال در برابر پوبیسی طرف مقابل قرار گرفته، سمفیزپوبیس را میسازد. کنار فوقانی تنه، ستیغ پوبیک و انتهای خارجی کنار فوقانی، تکمه پوبیس را میسازد. سطح پکیتنثال شاخه فوقانی از تکمهٔ پوبیس تا برآمدگی ایلیوپکتینثال امتداد دارد. حداقدامی این سطح توسط ستیغ ابتوراتور و حد خلفی آن توسط خطشانه ای یا Pectin Publis محدود میشود. سطح لگنی آن توسط خط پکتینثال در بالا و یک لبه تیز در پایین محدود میگردد. سطح ابتوراتور آن توسط ستیغ ابتوراتور در جلو و کنار تحتانی در عقب محدود میگردد. ناودان ابتوراتور این سطح را قطع میکند. شاخه تحتانی در زیر سوراخ ابتوراتور به شاخه ایسکیوم متصل میشود. ه - ایسکیوم، شامل یک تنه و یک شاخه است (حرف L) در تنه، برجستگی ایسکیال، خار ایسکیال و بریدگی سیاتیک کوچک دیده میشود. کنار خلفی تنه در تشکیل بریدگی سیاتیک بزرگ شرکت میکند. قسمت تحتانی سطح لگنی تنه، بخشی از جدار خارجی حفره ایسکیورکتال را میسازد. کنار فوقانی شاخه، قسمت تحتانی سوراخ ابتوراتور و کنار تحتانی آن، ضلع زاویه اینفراپوبیک و قسمتی از قوس پوبیک را میسازد. سطح داخلی استخوان هیپ، شامل سطح داخلی ایلیوم، نمای داخلی سوراخ ابتوراتور و حومه آن (پوبیس و ایسکیوم) میباشد. و- سطح داخلی ایلیوم، شامل حفره ایلیاک و سطح ساکروپلو یک میباشد که توسط کنار داخلی از هم جدا میشوند. کنار داخلی در پایان مسیرش صاف شده، به خط پکتینئال میپیوندد که قسمت صاف اخیر، خط قوس نام دارد. گودی سطح داخلی ایلیوم، حفره خاصره نام دارد. سطح ساکروپلو یک شامل رویه مفصلی اوریکولار، برجستگی ایلیاک و سطح لگنی است. رویه اوریکولار با توده خارجی ساکروم مفصل می شود. سطح لگنی در تشکیل جدار طرفی لگن کوچک شرکت میکند و کف استابولوم را هم تشکیل میدهد.کناره های استخوان هیپ. در کنار فوقانی (ستیغ ایلیاک) عناصر زیر دیده می شود: ۱- خار خاصره قدامی - فوقانی ۲- خار خاصره خلفی - فوقانی ۳- تکمه ستیغ کنار تحتانی از لبه تحتانی شاخه ایسکیوم و پوبیسی تشکیل می شود. کنار قدامی از بالا به پایین شامل قسمتهای زیر است: ۱- خار خاصره قدامی - فوقانی ۲- خار خاصره قدامی - تحتانی ۳- برآمدگی ایلیوپکتینثال ۴-سطح پکتینئالی (شانهای) ۵- تکمه پوبیسی ۶- ستیغ پوبیسی کنار خلفی استخوان هیپ از بالا به پایین شامل قسمت های زیر میباشد: ۱- خار خاصره خلفی - فوقانی ۲- خار خاصره خلفی - تحتانی ۳- بریدگی سیاتیک بزرگ ۴- خار ایسکیالی ۵- بریدگی سیاتیک کوچک ۶- توبروزیته ایسکیال خار خاصره خلفی فوقانی همسطح با خار خاصره دومین مهره ساکرالی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد