دانستنی هایی در مورد لگن کوچک


دانستنی هایی در مورد  لگن کوچک

 دانستنی هایی در مورد  لگن کوچک 

 لگن استخوانی توسط تنگه یا آپرتور فوقانی لگن کوچک به دو قسمت فوقانی (لگن بزرگ یا کاذب) و تحتانی (لگن کوچک یا حقیقی) تقسیم می شود. سطح فرضی که از تنگه فوقانی لگن کوچک عبور می کند، در عقب از پرومونتوریوم (دماغه ) ساکروم و در طرفین و جلو از خط انتهایی راست و چپ میگذرد. خط انتهایی در هر طرف از خط قوسی ایلیوم، خط پکتینئال و ستیغ پوبیک تشکیل میشود. اقطار تنگه فوقانی لگن کوچک عبارتند از: ا- قطر قدامی - خلفی: فاصلهٔ بین وسط پرومونتوریوم ساکروم تا کنار فوقانی سمفیزپوبیس ۲- قطر عرضی: بیشترین فاصله بین دو نقطه مشابه روبروی هم از تنگه فوقانی ۳- قطر مایل: از مفصلی ساکروایلیاک یک طرف به برآمدگی ایلیوپکتینتالی طرف مخالف ۴- دیاگونال کونژوگه: فاصلهٔ بین پرومونتوریوم ساکروم و لبه تحتانی سمفیزپوبیس اقطار قسمت میانی لگن کوچک عبارتند از: - قطر قدامی خلفی: فاصله بین وسط سومین مهره ساکرال تا سطح خلفی سمفیز پوبیس ۲- قطر عرضی: بیشترین فاصله ای که بین جدارهای طرفی لگن یافت می شود.  ۳- قطر مایل: فاصله بین پایین ترین نقطهٔ مفصل ساکروایلیاک و نقطه وسط غشاء ابتوراتورقطار تنگه تحتانی لگن کوچک عبارتند از:  ا- قطر قدامی خلفی: فاصله راس دنبالچه تا کنار تحتانی سمفیز پوبیس ۲- قطر عرضی یا قطر بین دو برجستگی ایسکیال: فاصله بین کنار تحتانی دو برجستگی ایسکیال ۳- قطر مایل: فاصله بین وسط رباط ساکروتوبروس یک طرف، تا محل اتصال شاخه ایسکیوم به شاخه تحتانی پوبیسی طرف مخالف

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد