دانستنی هایی مفید از فلج و حمام درمانی…


دانستنی هایی مفید از فلج و حمام درمانی…

دانستنی هایی مفید از فلج و حمام درمانی...

نسخه حمام دارویی:

spas-the-risks-and-benefits-800x600 مرزنجوش، دانه اسفند، بابونه، برگ نارنج، مغز ناخنک، سداب، قیصوم، برگ خطمی، برابر هم انتخاب کرده آنها را در آب جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند، اگر اسطو خودوس و نمام و بادرنجویه اضافه کنند بهتر است. (نمام یعنی سوسبز) چون ماء الاصول برای بیماری های فلجی نافع است در زیر به آن اشاره می شود.

نسخه مربوط به ماء الاصول

بادیان بوزیدان ۱۰ گرم ریشه کرفس دانه دانه اسفند ۵ گرم ریشه کبر15 گرم موایز ۱۰۰ گرم  زنیان جنطیانا ۱۵ گرم ریشه اذخر10 گرمدارچین ۱۵ گرم اسارون عود بلیسان ۵ گرم حب بلیسان ۱۵ گرم همگی را نیم کوب کرده، غیر از مویز که بایستی جداگانه به هر قسمتی از داروها روزانه اضافه شود، بقیه را روزی ۱۰ گرم، صبح و عصر جوشانده میل کنند. اگر فلج در اندام تحتانی بوده و مربوط به ورم نخاع یا عامل فشار دیگر باشد که باعث ترم نخاع گردیده باشد، نسخه زیر مؤثر است. در صورتی که بیمار چاق و پرخون باشد فصد نماید در ابتدا فوفل، صندل، اقاقیا، ما میثا را نرم کوبیده با آب تاجریزی بر محل درد و ورم ضماد نماید. اگر ورم زیاد باشد، آرد جو را در آب گشنیز و روغن حل کرده ضماد نمایند یا بابونه برگ چغندر را کوبیده در روغن گل و موم آمیخته ضماد کنند.

فلج در اثر ضربه و سقطه

20159117562441a اگر فلج بلافاصله پس از ایراد ضربه به وجود آمده باشد لاعلاج، اما اگر به تدریج پیدا شده است مر، جاوشر، جندبیدستر، فرقیون را نرم کوبیده با روغن گل و موم مخلوط کرده به موضوع ضربه ضماد نمایند. نسخه مالیدنی به عضو فلج: دانه اسفند ۵۰ گرم پس از نیم کوب کردن دو شبانه روز در آب جوش به خیسانند سپس جوشانده تا آب آن نصف شود، این مقدار را به ۲۰۰ گرم روغن کنجدریخته مرتباً به موضع عضو فلج شده بمالند.نسخه: دارچین ۱۰ گرم نرم کوبیده، در ۱۰۰ گرم روغن کنجد ریخته پس از قراردادن یک روز در آفتاب به موضع عضو بیمار بمالند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد