دانستنی های بیماری ازوفاگوس (مری)…


دانستنی های بیماری ازوفاگوس (مری)…

دانستنی های بیماری ازوفاگوس (مری)...

ازوفاگوس (مری)

لوله ای است ماهیچه ای به طول تقریبی cm ۲۵. آغاز آن در برابر ششمین مهره گردنی (C6) و سطح تحتانی غضروف کریکوئید حنجره است. مسیر آن تقریبا قائم و در جلوی ستون مهره هاست. در مقابل دهمین مهره سینه ای (T10) از سوراخ دیافراگم گذشته و در برابر T11 به سوراخ کاردیا که معده ختم میشود.

بخش گردنی

در پشت تراکه آ قرار گرفته، توسط بافت همبند بدان متصل است. در داخل ناودان بین مری و تراکه آ، عصب رکورنت همان طرف حرکت می کند. مجرای توراسیک با کنار چپ مری مجاورت دارد.

بخش سینه ایی EsophAGUs

در مدیاستنوم فوقانی مابین تراکه آو ستون مهره هاست. ابتدا در پشت قوس آئورت است ولی به تدریج در مدیاستینوم خلفی آئورت را دور میزند و در جلوی آن از دیافراگم عبور میکند.

ورید آزیگوس ابتدا با آن مجاروت خلفی دارد ولی در انتهای خود یعنی زمانی که میخواهد به SVC بر یزد، چون به جلو قوسی برمی دارد، با مری مجاورت طرفی راست دارد. (یعنی در سمت راست مری قرار میگیرد).

تنه اصلی و اگوس راست در پشت ESOphaguS و تنه اصلی واگوس چپ در جلوی آن قرار گرفته است. این دو توسط رشته هایی به هم متصلند و شبکه ازوفاژی را تشکیل میدهند.

مجرای توراسیک  در پائین مدیاستنیوم خلفی در سمت راست و عقب مری قرار گرفته است ولی به تدریج ضمن صعود به سمت چپ میرود به طوری که در مدیاستنیوم فوقانی و گردن به سمت چپ آن رسیده است

سوراخ ازوفاژی در دیافراگم از الیاف گوشتی ستون راست تشکیل شده و اگر فراخ تر از حد معمولی باشد، سبب ایجاد فتق های هیاتال می شود.

بخش شکمی مری مربوط به مبحث ابد ومن است.

شرایین مری

۱- شریان ازوفاژی فوقانی (شاخه تیروئیدی تحتانی)

۲- شریان ازوفاژی میانی (شاخه آئورت)

۳- شریان ازوفاژی تحتانی (شاخه فرنیک تحتانی و گاستریک چپ) وریدها در بالا - > از راه وریدهای تیروئیدی تحتانی و آزیگوس به SVC میریزند، در پائین - > از راه روید گاستریک چپ به ورید پورتال میریزند.

مری محل ارتباط سیستم های پورتال و کاوا است.

اعصاب: از شبکه ازوفاژی (عصب واگ = سمپاتیک + پاراسمپاتیک) تامین می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد