دانستنی های بیماری ام اس 


دانستنی های بیماری ام اس 

دانستنی های بیماری ام اس 

 

برای آنکه سیستم ایمنی کارشی را درست انجام دهد، باید بتواند خودی (سلولها، بافتها و ارگانهای تشکیل دهنده ی بدن) را از مهاجم (ویروس، باکتری یا هرگونه متجاوز دیگری که با ژنهای ما همخوانی ندارد) تشخیص دهد. قابل توجه است که بدانیم:

سیستم ایمنی به قدری نیرومند است که اگر هورمونهای حاملگی خانم باردار وجود نداشت تا این سیستم را سرکوب کند، این سیستم جنین در حال رشد را پس میزد - با وجود آنکه ژنهای جنین با بخشی از ژنهای مادر، مشترک است

سیستم عصبی:  فرمانده بدن

سیستم عصبی که تمام فعالیتهای بدنی کنترل می کند، از نورونها(neuron: سلولهای عصبی) تشکیل شده است. هرکدام از این نورونها شامل دو بخش است: یکی تنهای سلول و دیگری امتدادی از این سلول به نام اکسون (axon). هر آکسون با مادهای محافظ یا عایق به نام میلین (myelin) پوشیده شده است. نورونها توسط رشته های کوچک و بزرگی به نام عصب، با هم ارتباط می یابند. .

سیستم عصبی اساساً از دو بخش تشکیل شده است: سیستم عصبی مرکزی شامل مغز، محیطی شامل یک شبکهی شاخهای از اعصاب و آکسون ها که سیستم عصبی مرکزی سیستم عصبی هدایت سه نوع بنیادی از پیامهای الکتریکی را به اقصی نقاط بدن برعهده دارد:

پیامهای حرکتی: این پیامها از سیستم عصبی مرکزی شروع به حرکت کرده و از طریق سیستم عصبی محیطی به عضلات و سایر اندامها می روند

پیامهای حسی: این پیامها از گوشیها، چشمها، پوست و دیگر اندامهای حسی به سیستم عصبی مرکزی بازمیگردند و اطلاعاتی از محیط پیرامون .

پیامهای فراگیر hegate( این پیامها در داخل سیستم عصبی از سلولی به سلول دیگر رفته و به نظر میرسد مسئول بسیاری از عملکردهای شناختی مثل تفکر و حافظه باشند .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد