دانستنی های زایمان 


دانستنی های زایمان 

دانستنی های زایمان 

 

هنگامی که در اتاق ریکاوری هستید، پرستار و متخصص بیهوشی تان علایم حیاتی شما را کنترل می کنند. پرستار به طور متناوب شکم شما را برای اطمینان از سفت شدن رحم و خشک بودن پانسمان روی برش کنترل می کند.

پرستار شما همچنین علایم خونریزی شدید را از رحم کنترل می کند. حتما یک سوند در مثانه ی خود دارید که برای  شب اول آنجا می ماند. بنابراین نباید برای بلند شدن و رفتن به دستشویی نگران باشید. همچنین یک سرم برای دریافت مایعات و داروهایی که پزشک تجویز می کند، در دست دارید. در صورتی که اپیدورال یا بی حسی نخاعی انجام داده باشید، ممکن است پاهایتان هنوز کمی بی حس یا سنگین باشد.

این احساس بعد از چند ساعت از بین می رود. در صورتی که بیهوشی عمومی داشتید (یعنی به این معنا که به خواب رفته بودید»)، ممکن است زمانی که به اتاق ریکاوری می روید، کمی احساس گیجی داشته باشید. درست مانند زایمان طبیعی، ممکن است با نوعی لرز مواجه شوید  اگر می توانید و دوست دارید، می توانید در حالی که در اتاق ریکاوری هستید، به نوزاد خود شیر بدهید.

در اتاق عمل حتما داروی مسکن دریافت می کنید، و تا زمانی که در اتاق ریکاوری هستید، داروی بیشتری نیاز ندارید. در برخی از بیمارستانها، در صورتی که اپیدورال یا بی حسی نخاعی انجام داده باشید، متخصص بی حسی تان یک داروی درازمدت در داخل سوند تزریق می کند که ش ما را تقریبا برای ۲۴ س اعت بدون درد نگه می دارد. به هر حال، در صورتی که داروی مسکن شما مؤثر نباشد، حتما به پرستار خود اطلاع دهید.