دانستنی های مربوط به آلت/قسمت اول


دانستنی های مربوط به آلت/قسمت اول

دانستنی های مربوط به آلت

 

آلت

آلت دستگا ه مردی بوده و دونقش عمده بعهده دارد . یکی مجرای ادرار با پیشابراه دیگری بعنوان تولید مثل مردانه میباشد ، سه عضو با ساختمان نعوظی در آلت وجود دارد ، دو تای آن بنام جسم غاری که بصورت پشتی قرار گرفته و دیگری جسمی اسفنجی که پیشابراه را در برمیگیرد.

دانستنی های مربوط به آلت

آلت که عضو اصلی مقاربت درنزد مردان است در انتهای خلفی باستخوان های شرمگاه و مفصل بین آنهاو همچنین بشاخه های ایسکیو پوبین ثابت شده و در انتهای قدامی بسر آلت که برآمدگی مخروطی شکلی است ختم می شود .

ساختمان آلت

- اصول ساختمان آلت را اجسام غاری شکل وجسم اسفنجی تشکیل میدهند که اعضائی نعوظی بوده و مجموعاً از یک پوشش جلدی لیفی مستور میباشند.اجسام غاری شکل - اجسام غاری شکل دو استوانه متخلخل مشابسته هستند که طولشان در خارج از موقع نعوظ به ۱۵ سانتیمتر و هنگام آن تا به ه۲ سانتی - متر خواهد رسید (طول خود آلت از ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر تغییر میکند) . هریک از اجسام مزبور در قسمت خلفی بشاخه استخوانی ایسکیو پوبین (راست یا چپ) و همچنین به عضله ایسکیوکاورنو که خود نیز باستخوان ایسکیون چسبندگی کامل دارد التصاق یافته و پس از توجه بخط وسط در محا ذات لبه تحتانی سمفیز استخوان شرمگاه در مجاورت یکدیگر قرار میگیرند ودراین موقع است که ورقه لیفی نسبتا" ضخیمی هم بینشان وجه رابط میگردد . بالاخره اجسام نامبرده تا شیار خلف حشفه امتداد پیدا کرده ودرآنجا نازک و از بالا بپائین مسطح شده و در ضخامت سر آلت ورقه لیفی فوق مجرائی را تشکیل میدهند .

جسم اسفنجی

- جسم اسفنجی که محتوی پیشابراه است استوانه مانند بوده و در ناودان تحتانی حاصله از مجاورت اجسام غاری شکل با یکدیگر قرار انتهای خلفی جسم اسفنجی یا بولب ضخیم تراز سایر نقاط آن ، گلابی شکل، و دارای دو سطح فوقانی و تحتانی است . سطح تحتانی این بخش از عضله بولبوکاورنو و وتر سطحی عجان مستور و سطح عمقی یا فوقانیش بتوسط عاصره غشائی و عضله ترانسورس عمقی از مجرای خلفی پیشاب مجزا و با غدد کوپر که مجرای ترشحی شان از ضخامت آن عبور میکند مربوط میگردد .بالاخره انتهای قدامی جسم اسفنجی غلاف فوق العاده نازکی را برای مجرای بالانیک تشکیل داده و خود نیز از غلاف حاصله از ورقه لیفی فوق مجرائی پوشیده می شود وقبل از ورود در این غلاف هم باسر آلت که آن نیز عضوی نعوظی است ارتباط کامل می یابد .

پوشش آلت

اجسام غاری شکل و جسم اسفنجی که هر یک از ورقه لیفی نسبتا " ضخیمی بنام آلبوژینه مستورند مجموعا " غلافی دارند که از چهار طبقه مختلف تشکیل شده و طبقات آن از خارج بداخل عبارتند از طبقه جلدی، طبقهعضلانی صاف و حلقوی با دار توس، نسج سلولی تحت جلدی، و طبقه لیفی الاستیک طبقه اخیر یاورقه لیفی زیرین تا شیار خلف حشفه امتداد پیدا کرده و در آنجا با غشاء آلبوژینه اعضای نعوظی مربوط میگردد، اما سه طبقه دیگر غلاف مزبور از شیار نامبرده نیز تجاوز نموده و چین خوردگی جلدی کم وبیش طویلی را بشکل سردست تشکیل میدهند که همان پوست حلفه و یا ختنه گاه میباشد .گرچه پوشش های مزبور و بخصوص طبقه جلدی ارتباط آلت با بدن را تأمین نموده و چسبندگی انتهای خلفی اعضاء نعوظی با استخوان های لگن و عجان موجب ثبوت آن می شوند، اما باوجود این آنچه که آلت را معلق، نیمه آویزان و متصل باستخوان شرمگاه نگه میدارد لیگامان تعلیقی آن است که از سه ورقه لیفی تقریبا" مجزا از یکدیگر تشکیل میگردد.اوراق لیفی مزبور که یکی شان وسطی و دوتای دیگر جانبی هستند در بالا و عقب بر روی دو استخوان عانه و مفصل بین آنها و همچنین بقسمت پائینی خط سفید متصل میگردند اما در پائین وجلو ورقه وسطی آنها بقسمت ظهری غلاف لیفی اجسام تو خالی مربوط و دو ورقه جانبی آنها پس از چسبندگی باجسام نامبرده از طرفینشان عبور کرده ودرزیرآلت در سطح تحتانی جسم اسفنجی یکدیگر را تلاقی مینمایند .

سنگ های زیرحلقه

- این دسته از سنگها یا آنهائی هستند که از مجاری فوقانی پیشاب آمده و پس از دفع از سماخ مجرا در زیر پوست حلقه باقی میمانند و یا آنهائی هستند که بعلت تنگی سوراخ حلقه و کثیف بودن موضع از تجزیه پیشاب راکد درآن ناحیه ورسوب ترکیبات فسفاته آن بوجود میآیند نشانی های این بیماری همان نشانی های بالانو پوستیت، تشخیص آن با آزمایش کامل موضع بوسیله ملامسه یا وارد کردن استیله ویا برش طولی پوست حلقه، ودرمان آن خارج کردن سنگ از زیر پوست بوسایل ممکنه خواهد بود .دانستنی های مربوط به آلت/قسمت دومدانستنی های مربوط به آلت/قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد