دانستنی های مربوط به آلت/قسمت دوم


دانستنی های مربوط به آلت/قسمت دوم

عروق و اعصاب آلت

سرخرگ ها - مهمترین سرخرگ های آلت عبارتند از سرخرگ های سطحی ، عمقی ، غاری شکل و بصلی . سرخرگ سطحی آلت شاخه ای است از هونتوز خارجی که در نسج سلولی تحت جلدی واقع شده و جلد و دار توس را مشروب مینما بید .سرخرگ عمقی آلت در زیر غلاف لیفی الاستیک واقع و شاخه ایست از هونتوز داخلی که برای مشروب کردن اعضای نعوظی منشعب میگردد .سرخرگ غاری شکل طول اجسام تو خالی را مطابق محور آنها طی نمود ه و سرخرگ بصلی هم از انتهای خلفی فوقانی بولب وارد و در ضخامت جسم اسفنجی بشاخه های متعددی تقسیم میشود .سیاهرگ های آلت نیز مانند سرخرگها متعددند اما بطور کلی آنها که خون سطحی وجلدی را جمع آوری میکنند به سیاهرگ ظهری سطحی آلتو آنها که خون . اعضای نعوظی را برمیگردانند به سیاهرگ ظاهری عمقی میریزند .عروق لنفاوی قسمت پوششی آلت بغدد لنفاوی فوقانی داخلی کشاله ران، و عروق لنفاوی سر آلت و اعضاء نعوظی هم یا بغدد لنفاوی کشاله ران و یا غدد لنفاوی ایلیاک اکسترن منتهی میشوند.

اعصاب آلت

اعصاب آلت شاخه هائی از اعصاب تناسلی رانی دوطرف و عصب ظاهریخود آلتند، اما شاخه های سمپاتیک مخصوص آن از پلکسوس هیپوگاستریک منشعب میگردند .

آماس های آلت

آماس های آلت ممکن است بصور مختلفه آماس سرآلات و پوست ختنه گاه، آماس عروق لنفاوی (لنفانژیت ) ، دمل های محدود و منتشر (فلگمون ها)، التهاب سیاهرگها (فلبیت)، التهاب اجسام غاری شکل (کاورنیت)، و بالاخره قانقرایای این عضو (گانگرن ) درآیند .التهاب عروق لنفاوی در تمام زخم های سراین عضو، دمل های آن درامراض عفونی یا دمل های ادراری، التهاب سیاهرگ های آن در سوزاک، و آماس اجسام تو خالی آن نتیجه آماس های پیشابراه و یا قسمت های دیگر آلت خواهد بود . اما بالانو پستیت ها و قانقرایای آلت که اهمیتشان زیادتر از سایرین است شایسته آنند که جداگانه تحت بررسی قرار گیرند .

قانقرایای آلت

علت وسبب:علل پیدایش قانقرابای آلت یا عوامل میکربی و با غیر میکربی (مکانیک) عوامل میکربی مولد این بیماری میکربهای معمولی و غیر هوازی هستند که  از راه زخم های سطحی و یا پیشابراه در زیرجلد آلت وارد میشوند، اما عوامل دسته دوم اختناق های آلت (اگر حلقه نخی بدور آلت پیچیده شده و یا عارضپارافیموزیسی در کار باشد) و یا بسته شدن سرخرگ های آن خواهند بود . گذشته از این اشکال یک نوع قانقرایای دیگر هم در آلت پیدا میشود که بعلت سرعت پیشرفت و مجهول بودن علت اصلی و واقعی پیدایشش بنام قانقرایای برق آسای خودبخود موسوم است .او در این شکل قانقرابا که فورنیه آنرا شرح داده بدون وجود هیچگونه زخم یا عفونتی درجلد آلتو یا داخل پیشابراه ناگهان پوست حلفه و آلتورم کرده، قرمز شده، و مولد سوزش میگردد. در عین حال حالت عمومی بیمار هم خراب شده، درجه حرارتش بالا رفته، و ممکن است لرز کرده و استفراغ نیز بنماید. . و پس از این دوران مقدماتی ورم و قرمزی بسرعت پیشرفت نموده و تمام الت و حتی پوست بېضه را فرا میگیرد، و طولی هم نمیکشد که تاول ها وصفحاتی که اول زرد رنگ و بعد خاکستری و در پایان سیاه میشوند در سطح قسمت متورم و بخصوص آلت بوجود میآیند .بعد از این مرحله ارتشاحی در اغلب موارد بجای تاول ها و صفحات سیاه شده سوراخها و شکاف هائی پیدا میشوند که از درون آنها مایع فوق العاده متعفن و کثیفی که محتوی قطعات نسوج فاسد شده میباشد بخارج دفع میگردد. بالاخره پس از این مرحله و چنانچه حادثه سپتی سمی و مسمومیت و یا یکی از عوارض عفونی دیگر بیمار را تلف نکرده باشد زخم های حاصله بسرعت ترمیم یافته و بهبودی کامل نصیب بیمار میگردد . برعکس گاهی هم سرعت پیشرفت این بیماری بنحوی است که در عرض ۲۴ ساعت تمامی آلت را بیک نسج مرده و بیمصرف تبدیل نموده ودر اثر یک سپتی سمی و مسمومیت شدید بیمار را تلف مینماید .

تشخیص و درمان

تشخیص این عارضه تنها از ارتشاح ادراری باید داده شود که درمانشان با یکدیگر مشابه و عبارتست از شکافتن موضع عفونت در امتداد آلت و محدود کردن آن بوسیله نقاط آتشین (در ارتشاح ادراری تذکر داده خواهد شد) .دانستنی های مربوط به آلت/قسمت اولدانستنی های مربوط به آلت/قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد