دختر می خواهید یا پسر؟!


دختر می خواهید یا پسر؟!

دختر می خواهید یا پسر؟!

 یکی از آرزوهای دیرینه بشر به دنیا آوردن فرزند دلخواه می باشد. در این مورد در کتب قدیمی از دیرباز مطالبی نوشته شده است که هیچکدام پایه علمی ندارند.  جنسیت جنین فقط توسط پدر تعیین می شود و به همسر و تخم او ارتباطی ندارد. مرد در هر نزدیکی تعداد مساوی اسپروماتوزوئید نر و ماده از خود دفع می کند که یکی از آنها با نطفه زن برخورد می کند، اگر نوع نر باشد. جنین پسر و اگر نوع ماده باشد جنین دختر می شود. اگر بتوانیم اسپرماتوزوئیدهای نر را از ماده جدا کنیم و نوع مورد نظر را به زن تلقیح کنیم، جنین دلخواه را بدست خواهیم آورد. دانشمندان در خصوصیات هر یکی از دو نوع اسپرماتوزئید به کشفیاتی نائل شده اند که تا حدودی می تواند این آرزوی بشر را تأمین کند. آنها دریافته اند که اسپرماتوزوئید نر (حاوی کروموزوم y) چون سری کوچک دارد، فعال و پر تحرک است ولی عمری کوتاه دارد برعکس اسپرماتوزوئید ماده (حاوی کروموزوم X) سری بزرگتر ولی کم تحرک تر است و مدت بیشتری عمر می کند. اگر منی مرد را پس از انزال در یک لوله آزمایش بریزیم بیشتر اسپرماتوزوئید نر (تا حدود درصد) به علت تحرک زیاد در ته لوله جمع می شوند و سپرماتوزوئیدهای ماده در بالای لوله، اگر زن و مردی دختر بخواهند می توان قسمت ته لوله آزمایش را به دور ریخت و قسمت بالای آن را به زن تلقیح کرد و بالعکس. اگر پزشک و لوله آزمایشات در دسترس نباشد، می توان ازخاصیت بیولوژیکی اسپرماتوزوئیدهای نر که فعال و پر تحرک و کم دوام و اسپرماتوزوئیدهای ماده که کم تحرک و پر دوام اند به طریقه دیگری استفاده کرد. می گویند محلول جوش شیرین محرک حرکات اسپرماتوزوئیدهای نر است و محلول سرکه (یک قاشق سوپخوری در یک لیتر) محرک اسپرماتوزوئیدهای ماده. اگر نوزاد پسر می خواهند باید قبل از تخمک گزاری زن مرتب با او نزدیکی نمایند (روزهای ۱۰ - ۱۲ - ۱۴) تا اسپرماتوزوئیدهای پر تحرک در لوله های رحمی منتظر تخمک زن باشند و زودتر به او برسند (قبل از نزدیکی واژن با محلول جوش شیرین برقت یک قاشق سوپخوری در یک لیتر آب شستشو داده شود) و اگر جنین دختر می خواهید تا حوالی روز ۱۶ با زن نزدیکی نکنید و پس از تخمک گزاری زن و پس از شستشو با محلول سرکه این عمل انجام شود که تخمک از اسپرماتوزوئیدهای کم دوام نر مصون باشد و از اسپرماتوزوئیدهای پردوام ماده برخوردار گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد