دراز و پرپشت کردن موها قسمت اول


دراز و پرپشت کردن موها قسمت اول

دراز و پرپشت کردن موها

 ۱) با برگ های گیاه کنجد و برگهای بوته کدو، موها را شستشو دهید. ۲) مالیدن روغنهای زیر برای دراز کردن موها مفید می باشند: روغن سوسن - روغن سوسن و موم (که با هم در تا به پخته یا بسوزند) - روغن حنا  - روغن اس  ۴) هندوانه ابوجهل را در آب خیس کرده، با آن موها را شستشو دهید.۴) شستشوی موها با برگ آزادرخت مفید میباشد.۵) سوخته بذر کتان را با روغن کنجد مخلوط کرده، بر موها بمالید. داروهای طبیعی زیر را تهیه کرده، شب بر سر ضماد کنید و صبح فردا شستشو کنید: برگ آزادرخت، مر، آمله پرسیاوشان رومی تازه چیده کهنه نشده ۷)خردل را در آب پز سلق حل کرده، سر و موهایتان را با آن بشویید و بعد روغن آسیا روغن آمله بر سربمالید. ۸) داروهای طبیعی زیر را تهیه کرده، خوب بکوبید و خرد نمایید و با هم مخلوط کنید و سپس همه را با زهره ها در آب تاجریزی بریزید و بگذارید ۷ روز بماند، سپس بگذارید خشک شود، هرگاه خواستید این داروها را استعمال کنید  موها را از ته بتراشید با عسل آب موها را بشوئید و بعد استعمال نماید: زهره گرگ، زهره گاو  ،هلیله کابلی، بلبل، آمله، سیاه داوران، مازوی سالم سوراخ نشده (به مقدار مساوی) ۹) ۳۰ درهم جو پوست کنده و ۵ درهم آمله، را در آب برروی آتش بگذارید تا خوب پخته شوند و مواد معدنی آنها به آن مستقل شود، سپس باندازه نصف آن آب روغن تبحه،  لادن (سه درهم)، برگ گیاه کنجد خطمی، برگ سبز یا برگه خشک کدو (از هخر کدام به وزن ۱۰ درهم) در آب بریزید و بگذارید بر روی آتش بجوشند تا آب به کلی از بین میرود و تنها روغن بماند، بعد بر روی موها بمالید.۱۰) ۲۰ درهم شیر آمله را در ۱۸ مثقال آب بریزید و بر روی آتش بپزید تا تنها یک چهارم از آب بماند، سپس به مقدار آب باقی مانده روغن ناردین و جو پوست کنده وکمی لادن بر آب اضافه کنید و باز بپزید تا آب خشک شود و تنها روغن بماند.۱۱) کندس را در روغن تخم مرغ بسایید و بر موها بمالید.۲۰ عدد مغز فندق بو داده را بسایید و در روغن ترب مخلوط کنید و استعمال نماید.۱۳) داروهای زیر را تهیه کرده، لادن را در داخل شراب بریزید و به هم بزنید تا خوب حل شود، بعد بقیه را مخلوط نموده، استعمال کنید: - گیاه خرگوش (۴۵ مثقال) - لادن ( ۲۰ مثقال) - کیر برشته خر و طحال برشته خر (از هر کدام ۴۵ مثقال) ۱۳) هر روز یک چنگه کیاه زبان را در ۴ لیوان آب به مدت ۳ دقیقه بجوشامید و ۲۰ دقیقه بگذارید دم بکشد، بعد از صافی بگذرانید و هرگاه خواستید، میل کنید. ۱۴) داروهای طبیعی زیر را به مقدار تعیین شده تهیه کنید و بجوشانید و هر روز سر را با آن بشوئید (برای دراز شدن مو بسیار مفید است) ۴۰ گرم گل سرخ - ۴۰ گرم مورد - ۴۰ گرم برگ درخت کاج - ۰ ۴ گرم آمله - ۱۰ گرم سیاوشان ۱۵) با داروهای طبیعی زیر موها را شستشو دهید: - برگ بید - گل خطمی - اسفرزه - بومادران - بنفشه - شاهتره - اسطو خودوس - آب سیاهدانه ۱۹) بوره ارمنی و نشادر را بسوزانید و با سرکه کهنه مخلوط کرده بمالید: ۱۷) داروهای طبیعی زیر را تهیه کرده، همه را پودر کنید و با روغن گل سرخ بر موضع بمالید: - آمله، برگ شقایق، برگ مورد، پرسیاوشان، سعد، سنبل الطیب، برگ سرو، پوستگردوی تر، تخم چغندر، تخم کرفس (از هر کدام به نسبت مساوی) - خاکستر ریشه کاج - اقاقیا، مصطکی، دانه خرمای سوخته (دو برابر مواد فوق)ادامه دراز و پرپشت کردن موها قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد