درباره آنتی بیوتیک ها چه میدانید…؟؟


درباره آنتی بیوتیک ها چه میدانید…؟؟

درباره آنتی بیوتیک ها چه میدانید...؟؟

آنتی بیوتیک ها برای چه مواردی استفاده می شوند

آنتی بیوتیک ها ازجمله داروهایی هستند که در پزشکی جدید بیشترین تجویز را دارند. آنتی بیوتیک ها با کشتن یا آسیب رساندن به باکتری ها، بیماری را بهبود می بخشند. اولین آنتی بیوتیک پنی سیلین بود که تصادفاً از کشت کپک کشف شد. امروزه، ۱۰۰ نوع مختلف آنتی بیوتیک برای درمان ناراحتی های خفیف و همچنین عفونت های خطرناک در اختیار پزشکان قرار دارد.بااینکه از آنتی بیوتیک ها برای بیماری ها و عفونت های مختلفی استفاده می شود، این مسئله اهمیت دارد که فقط برای درمان عفونت های باکتریایی مصرف شوند. آنتی بیوتیک ها درمقابل عفونت های ویروسی (مثلاً سرماخوردگی) و عفونت های قارچی بی اثر هستند. پزشکتان به بهترین نحو می تواند تشخیص دهد که آنتی بیوتیک برای وضعیت شما مناسب است یا خیر.برای نابودی باکتریها آنتی بیوتیکهای گوناگون وجود دارد، اما آنتی بیوتیک هایی که در نابودساختن عفونتهای ویروسی نیز مؤثرند، بسیار کمیاب هستند. آنتی بیوتیکها با روش هایی متفاوت باکتریها را نابود میکنند. برخی از آنها باکتری هارا از رشد بازمی دارند و آنگاه بدن می تواند آلودگی را از بین ببرد. برخی دیگر، خود به طور مستقیم، باکتریها را نابود می کنند.fs-500x312 تعدادی از آنتیبیوتیکها، علیه انواع محدودی از باکتریها مؤثرند و برخی دیگر روی طیفی گسترده از آنها تأثیر دارند که این آنتی بیوتیکهای دستهٔ اخیر را «وسیع الطیف» مینامند. اگر نمونه هایی از محل عفونت، مانند گلو، برای انجام آزمایش های میکروبشناسی، به آزمایشگاه ارسال شود، آنتی بیوتیکهایی گوناگون را با آن کشت و سرانجام دارویی را تجویز می کنند که باعث توقف رشد باکتریها شود. این مایش کشت میکروبی و حساسیت می نامند. بی اوقات استفادهٔ طولانی از آنتی بیوتیکها، اثر آنها را روی باکتریها از بین بن مقاومت دارویی هنگامی روی می دهد که باکتری در دورهٔ تکثیر خود، به ید تبدیل شود و بتواند در برابر آنتیبیوتیک مورد نظر مقاومت کند. در این گونه از آنتی بیوتیک دیگری استفاده کرد. نوع مؤثرتر آنتی بیوتیک، از طریق آزمایش کشت میکروب و حساسیت، تعیین خواهد شد.

انواع آنتی بیوتیک ها

بااینکه بیشتر از ۱۰۰ نوع مختلف آنتی بیوتیک وجود دارد، اما اکثریت آنها از چند نوع خاص دارو ساخته می شوند. در زیر به اصلی ترین انواع آنتی بیوتیک اشاره می کنیم.· پنی سیلین مثل پنی سیلین (penicillin) و آموکسی سیلین (amoxicillin)· سفالوسفورین مثل سفالکسین (cephalexin). ماکرولید مثل اریترومیسین (erythromycin) یا ای میسین (E-Mycin)، کلاریترومیسین (clarithromycin) یا بیاکسین (Biaxin)، و آزیترومایسین (azithromycin) یا زیتروماکس (Zithromax)· فلوروکینولون ها (fluoroquinolones) مثل سیپروفلوکساسین (Cipro)، لِووفلوکساسین (Levaquin)، و اوفلاکساسین (Floxin)· سولفونامیدها مثل کو-تروموکسازول (Bactrim) و تریمتوپریم (Proloprim)· تتراسایکیلین ها مثل تتراسایکیلین (Sumycin, Panmycin) و دوکسیسایکیلین (Vibramycin)· آمینوگلیکوسیدها مثل جنتامایسین (Garamycin) و توبرامایسین (Tobrex)اکثر آنتی بیوتیک ها دو اسم دارند، یکی نام تجاری آنهاست که توسط کارخانه تولیدکننده دارو روی آن گذاشته می شود و دیگری نام علمی آن است که ساختار شیمیایی یا طبقه شیمیایی آنرا مشخص می کند.ابتدای نام های تجاری مثل Keflex و Zithromax با حروف بزرگ نوشته می شود. در نام های علمی مثل cephalexin نیازی به این کار نیست.هر آنتـی بیوتیک فقط برای برخی عفونت های خاص موثر است و پزشک شما به بهترین شکل می تواند نیازهای بدن شما را با داروهای موجود مطابقت دهد. همچنین برخی افراد دارای حساسیت هایی هستند که استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها را برای آنها ممنوع میکند، مثل حساسیت به پنی سیلین که باعث می شود پزشکتان برای شما آموکسی سیلین تجویز نکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد