درباره رشد پستان بیشتر بدانید/ قسمت اول


درباره رشد پستان بیشتر بدانید/ قسمت اول

درباره رشد پستان بیشتر بدانید

  ۱- مرحله جنینی: در جنین ۴/۵ تا ۶ میلیمتری، اولین آثار پستان به نام نوار پستانی به صورت ضخامتی از اکتودرم در دیوار طرفی بدن ظاهر میشود؛ بعداً هنگامی که جنین ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیمتر است پستانک اولیه با منشأ اکتودرمی به طرف مزودرم زیرین خود رفته و در مرحله ۲۰۰mm شروع به منشعب شدن میکند. در این مراحل حرکت سلول ها بیش از میتوز آنهاست. همزمان از اکتودرم هم یک آرئول (ماهک) ایجاد میشود. در مرحله ۲۲۰mm کانالیزه شدن سلول های درونی پستانک صورت میگیرد. تا مرحله ۳۳۰mm رشد طولی لوله ها ادامه مییابد و کامل میشود سپس تقسیم لوبول ها و لوب ها توسط بافت همبند انجام میشود و لایه عمقی سلول های پوششی مبدل به سلول های میواپیتلیال میشود. در این هنگام غدد چربی و نیز غدد عرق آپوکرین (به نام غدد مونتگومری) در اطراف آرئول پدیدار می شود. اما فولیکول مو و غدد عرق مروکرین فقط در اطراف آرئول پدیدار خواهند شد. در هنگام تولد لوله یا مجاری پستان در هر دو جنس ترشحاتی به نام شیر ساحر (Witch, Similk) دارد ودرجه تکامل پستان ها در هر دو جنس مساوی است زیرا تصمیم بر عهده جفت است نه هورمو نهای جنسی. ۲. هنگام تولد: در هنگام تولد غده پستان در هر دو جنسی مترشح و بزرگتر و دیفرانسیه تر از دوران کودکی است. در ۱ تا ۲ درصد نوزادان به ویژه دختران پستان فرعی وجود دارد. که در طول خط جنینی پستانی میباشد. این پستانها ممکن است از نوع پستانک (پلی تلیا) یا پستان نرمال باشد (پلی مستیا Polymastia). ۳- در هنگام بلوغ : قسمت اعظم بزرگی پستان در هنگام بلوغ به و تجمع چربی در بین لبول ها و لوب های پستان است. همزمان مجاری لاکتی فروس (مجاری شیری) نیز از طریق جوانه زدن اپیتلیوم ازدیاد حاصل میکنند در عمق آنها ابتدا واحدهای ترشحی لوله ای حبابی قرار دارند ولی به هنگام حاملگی تحت اثر هورمونها (استروژن، پروژسترون و هورمون لاکتوژنیک) آسینی های پستان رشد میکنند. همزمان با تخمک گذاری ممکن است مجاری و انگورک ها افزایش یابند ولی قبل از خونریزی قاعدگی به سبب افزایش بافت چربی و ازدیاد آب در ماده بنیادی بافت همبند، پستان بزرگ می شود و Nipple برجسته میشود. پستان در افراد مذکر به هنگام بلوغ، یا تغییری نمیکند و یا کمی بافت چربی در آن ظاهر می شود ولی رشد غیرطبیعی و زنانه پستان مردان را ژلیکوماستیامینامند (Gynecomastia) که به علت ازدیاد استروژن غیر طبیعی است ۴- هنگام آبستنی: در هفته ۶ تا ۸ به علت افزایش مجاری و انگورک ها فشار و ناراحتی احساس میشود. در زنان سبزه ماهک و پستان در حدود هفته ۱۲ تیره رنگ تر می شود بعضی اوقات معادل هفته بیستم، ممکن است یک آرئول ثانویه با شعاعی بیش از شعاع آرئول در اطراف ماهک پدید آید. در هنگام آبستنی غدد چربی و عرق (مونتگومری) فعال و برجسته میشود همینطور پستانک ها. در هفته دوازدهم ترشحات پستان رقیق و روشن است و در اثر فشار خارج می شود ولی نزدیک زایمان و کمی بعد از زایمان این ترشحات زردرنگ است و آغوز نام دارد (Colostrum) و دو روز بعد از زایمان شیر پدیدار میشود.درباره رشد پستان بیشتر بدانید/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد