درباره ساختمان بیضه چپه میدانید…؟؟


درباره ساختمان بیضه چپه میدانید…؟؟

درباره ساختمان بیضه چپه میدانید...؟؟

 اندازه متوسط آنها ۲/۵cm×۳×۴ بوده توسط لایه محکمی به نام تونیکا آلبوژینه آمفروش شده است. در قسمت خلف و وسط، این لایه به داخل بافت بیضه نفوذ کرده، مدیاستینوم بیضه را تشکیل میدهد. این قسمت دیواره های فیبرو به داخل بیضه میفرستد و آن رابه حدود ۲۵۰ لوبولی تقسیم میکند. بیضه ها در قسمت قدامی و طرفی توسط لایه احشایی تونیک واژینالیس پوشیده شده اند که در امتداد لایه جداری میباشد و بیضه را از دیواره اسکروتوم جدا می سازد. به دلیل نزدیکی منشأ جنینی، عروق خونی بیضه مجاور شریان های کلیه ها واقع شده اند.شریان های آن شریان های اسپرماتیک داخلی است که از آئورت در محلی درست زیر شریان های کلیوی مشتق می شود. خون وریدی بیضه به شبکه Pampiniform طناب اسپرماتیک تخلیه شده، پس از حلقه اینگوینال داخلی، ورید اسپرماتیک را تشکیل می دهد. سپس این ورید در سمت راست مستقیما به ورید اجوف و در سمت چپ  به ورید کلیوی چپ میریزد. (علت بیشتر بودن واریکوسل در سمت چپ) اسسکروتوم در زیر پوست آن عضله دار توس واقع شده و در زیر آن ۳ لایه فاسیا قرار گرفته که منشأ آنها از عضلات جدار شکم (در هنگام نزول بیضه) میباشد. شریان های آن از شریان های رانی، پودندال داخلی و اپی گاستریک تحتانی میباشد.الت تناسلی و پیشابراه آلت از ۳ قسمت شامل ۲ عدد جسم غاری Corpus) (cavernOSa و یک جسم اسفنجی که دربرگیرنده پیشابراه است تشکیل شده و هر یک از این این سه قسمت خودتوسط گلنس پوشیده شده اند. پوشش هر یک از آنها به طور مجزا توسط تونیکا واژینالیس بوده و تمام آنها را نیز یک لایه فیبروی ضخیم به نام فاسیای Bucks میپوشاند. انتهای پروگزیمال اجسام غاری به استخوان های لگن درست زیر برجستگی های ایسکیال اتصال دارد و در قسمت فرورفتگی سطح شکمی (Ventral) آنها در خط وسط، جسم اسفنجی قرار گرفته است. این جسم در قسمت پروگزیمال به سطح تحتانی دیافراگم اوروژنیتال متصل بوده و در قسمت درون آن، پیشابراه بولبر واقع شده است. پیشابراه مردان به  ۳ تقسیم می شود: پیشابراه پروستاتی، غشایی و بولبر. عروقی خونی آلت از شریان پودند ال داخلی است که خود به شاخه های زیر تقسیم می شود: ۱) شریان عمقی آلت که اجسام غاری را خونرسانی میکند. ۲) شریان پشتی آلت که جسم اسفنجی و گلانس و پیشابراه را مشروب میکند. در زنان طول پیشابراه ۴cm بوده، مختصری انحنا دارد و در اطراف آن غدد فراوان دور پیشابراهی واقع شده که بزرگترین آنها غده Skeine می باشد که در کف پیشابراه تخلیه میشود. در زنان عضله مخطط اسفنکتر ارادی در ۲ میانی پیشابراه و در خارج عضله حلقوی صاف اسفنکتر غیرارادی واقع شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد