درباره فلج، رعشه، لقوه بیبشتر بدانید….


درباره فلج، رعشه، لقوه بیبشتر بدانید….

درباره فلج، رعشه، لقوه بیبشتر بدانید....

 فلج: مرضی است که در قسمتی از بدن تولید میشود و دست و پا و اعضاء دیگر را از کار و حرکت میاندازد. فلج: بمعنی زمین گیری و از کارافتادگی و سستی دست و یا پا میباشد. رعشه : لرزش یا لرزه که از پیری یا بیماری در اندام انسان پدید ایدلقوه: مرضی است که در چهره انسان پیدا می شود و لب ردهان یا فک پطرفی کج می شود." بکلی از علل فلج و لقوه بواسطه جماع کردن در اول شب که معده سنگین است میباشد. داروهائیکه جهه امراضی بالا مفید و مداوا می نماید ذیلاً شرح داده می شود. عاقرقریحا - مورد استعمال ریشه انست و اصلی او حاد و سوزنده زبان است بی حجم یک انگشت و سنگین و اندرون او سفید، در طبیعت گرم و خشک و پاک کننده فضولات دماغ (مغز) جهه فلج و لقوه و رعشه و سستی بدن و لکنت زبان مفید است و ضماد آن نافع مفاصل و عصب و مالیدن آن با روغن زیتون جهه سستی مزمن و اعضاء بی حس شده بدن مفید و سستی را برطرف میکند. مصرف گوشت آهو جهه مبتلایان به فلج و یا سستی بدن و اشخاص عصبانی مفید و موافق کسانی که مزاج آنها سرد و مرطوب است نافع، بقول بوعلی سینا گوشت آهو گرم و خشک است. نانخواه یازنیان بعربی کمون ملوکی گویند تندبو طعم آن تلخ و قوتش تا چهال سال باقی است جهت فلج و رعشه و تحلیل ریاح مفید، در طبیعت گرم و خشک است از عرق نانخواه میتوان استفاده نمود. خروع - بفارسی بید انجیر و بشیرازی کنتور و به ترکی کرچک نامند مغز آن پرروغن و سفید میباشد و در طبیعت گرم و خشک جهت فلج و رعشه و لقوه و مفید است. مقدار مصرف آن ده گرم است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد