درباره پانکراس Pancreasبیشتر بدانید….


درباره پانکراس  Pancreasبیشتر بدانید….

درباره پانکراس  Pancreasبیشتر بدانید....

 در بالغین به جز دم، بقیه قسمت های پانکراس در خلف صفاق قراردارند، از نزدیک ناف طحال تا دومین دئودنوم امتداد دارد و جلوی مهره های L1 و ۲ L قرار میگیرد. از دئودنوم به طرف طحالی ۴ بخش دارد: سر، گردن، تنه، دم. ۱- سرپانکراس : در زاویه تحتانی داخلی آن، زائده uncinateوجود دارد که از جلوی آن عروق مزانتریک فوقانی میگذرند. مجاورات سطح قدامیمزوکولون عرضی، عروق مزاانتریک فوقانی، شریان گاسترودئودنال سطح خلفی - > IVC (فاسیایی Treitz حایل است)، کلادوک، آئورت، ورید کلیوی راست و ستون راست دیافراگم ۲-گردن پانکراس، بریدگی فوقانی - » بولب دئودنوم بریدگی تحتانی - > ورید مزانتریک فوقانی ۳- تنه پانکراس : سه سطح قدامی، خلفی و تحتانی و سه کنار فوقانی، قدامی و تحتانی دارد. سطح قدامی: پشت بورسامنتالیس سطح خلفی: ورید و شریان طحالی از ۲ ناودان در این سطح عبور میکنند. در ضمن، قسمت فوقانی کلیه، غده آدرنال چپ، آئورت، شریان مزانتریک فوقانی و ستون چاپ دیافراگم هم در خلف این سطح هستند. در اینجا ورید کلیوی چپ از بین آئورت و شریان مزانتریک فوقانی میگذرد. سطح تحتانی: با زاویه دئودنوژژونال و زاویه کولیک چپ مجاور است. کنار فوقانی: در انتهای راست این کنار، توبروزیته امنتال قرار دارد (مجاور تنه سلیاک) کنار قدامی و کنار تحتانی: عروق مزانتریک فوقانی از زیر انتهای راست آن میگذرند. ۴۔دم پانکراس در قدام آن عروق طحالی و در خلف آن، کلیه چپ وجود دارند. مجاری ترشحی پانکراس ۱- مجرای پانکراتیک (ویرسونگ): از انتهای دم تا آمپول واتر ۲- مجرای پانکراتیک فرعی (سانتورینی): از حدود گردن از محلی اتصالش با مجرای پانکراتیک شروع میشود و ۲Cm بالاتر از آمپول واتر وارد پاپیلادئودنال مینور دئودنوم میگردد. عروقی پانکراس شریان ها: از شریان طحال، هپاتیک و مزانتریک فوقانی تامین میشود شریان Dorsal Paincreaticاز شریان طحالی یک شاخه به زائده انسیناتوس میدهد و شاخه دیگرش با شریان transverse pan Creatic(در طول کنار تحتانی پانکراس) پیوند میکند. وریدها: به ازای هر شریان، یک ورید همراه داریم.اعصاب: از شبکه سلیاک (همراه با عروق یا مستقیماً) می آیند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد