درباره پروستا تکتومی خارج مثانه چه میدانید….؟؟


درباره پروستا تکتومی خارج مثانه چه میدانید….؟؟

درباره پروستا تکتومی خارج مثانه چه میدانید....؟؟

 در اکتبر ۱۹۴۵ ترنس میلن طریقه جدیدی برای پروستا تکتومی در مجمع اورولوژی انگلستان مطرح کرد که پس از آزمایش در روی ۲۰ بیمار مبتلا به آدنم تصمیم بطرح آن گرفته بود . نامبرده پس از آن هم در آوریل ۱۹۴۶ گزارش عمل  بیمار دیگر مبتلا بآدنم پروستات را که بهمین طریقه انجام داده بود در مجله طبی هیئت پزشکی پادشاهی انگلستان منتشر کرده و طبق مجموع آنها نسبت تلفات بیماران را در طریقه پیشنهادی خود بچهار درصد خلاصه نمود. آن را در ژوئن ۱۹۴۶ پرفسور ف عمل یازده بیماری را که بطریقه میلن انجام داده بود گزارش کرده، و پس از تذکر ابسرواسیون های گوور نور متذکر میشود که این روش درمان فوق العاده عملی است اما مشروط بر آنکه بدست یک شخصی عامل انجام پذیرد . بالاخره در مارس ۱۹۴۸ هم پرفسور سیبر گزارشی راجع به ه ه ۳ بیمارمبتلا به آدنم پروستات که بطریقه میلن عمل نموده بود منتشر کرده، و هنگام سخنرانی خود در الجزیره این طریقه عمل را تمجید نموده و نسبت مرگ ومیر . تذکر شده است . آنرا هم بالغ بر ۶ درصد متذکر شده است این روش عمل:- الف: شکم را در خط وسط و در محل سیستوستومی به اندازه هفت تا نه سانتیمتر باز کرده و سطوح قدامی و جانبی مثانه را از پرده صفاق  ازاد می نماید -ب :در یک سانتیمتری پائین عنق مثانه ورقه لیفی جلوی این عضو ، و ورقه لیفی سطح قدامی محفظه پروستات را که در زیر آن قرار دارد بشکل هلالی که تحدبش بپایین باشد با چاقوی الکتریکی و یا با چاقوی معمولی میبرند. -ج:  پس از باز کردن دو لب این شکاف از یکدیگر و هموستاز کامل ، شکاف دیگری بشکل عدد ۷ که نوکش بپائین باشد در روی ورقه لیفی نازکی که در سطح قدامی پروستات باقی مانده است داده، و پس از بالا زدن ورقه فوقانی آن جسم آدنم را مشاهده مینمایند ( در مواردی که سنگی در مثانه وجود داشته و یا توموری هم در نزدیکی عنقا باشد شکاف های مزبور را مطابق خطی مستقیم و طولی میدهند تا آنکه داخل مثانه را نیز بتوانند به بینند -د : با نوک انگشت سبابه و در صورت نیاز با نوک قیچی جسم آدنم را از محفظه خود بیرون آورده و آن قسمتی از مجرای خلفی را هم که با آن چسبندگی کامل دارد قطع میکنند (در تمام این مدت انگشت کمک از داخل مقعد جسم آدنسلم را به بالا و جلو میراند) -ه: پس از هموستاز کامل یک سوند نمره ۱۸ را از نوک سماخ مجرا وارد مثانه نمود ه، و پس از متمکن گذاردن آن ورقه لیفی عمقی جلوی محفظه پروستات را  بشکل سورژه ، و ورقه روانی آنرا نقاط جداگانه دوخته  پودر سولفامید در زخم پاشیده ، درن کوچکی د ر زخم گذارده، و جدار قدامی شکم میدوزند. -و:اگر عوارض غیر منتظره ای پیش آمد ننماید در روز سوم و چهارم عمل درن شکم را در میآورند، در روز ششم و هفتم میل متمکن را خارج میکنند، و درروز چهاردهم هم بیمار را مرخص مینمایند  با این شرایط عمل آدنم پروستات، بطریقه میلن - پس از پیدایش این طریقه کوولر نیز آنرا در روی ۱۲ بیمار بموقع اجرا گذارده و در ضمن گزارش خود چنین اظهار نظر مینماید  پروستا ت کتومی بطریقه میلن گرچه عملی است بی خطر و معالج و با دوره کوتاه بعد از عمل، اما با وجود این اولا هنگامی باید از آن استفاده شود که یک وهله نیز ممکن یعنی حالت عمومی بیمار رضایت بخش، سنش متوسط، ادرارش صاف، و گرده هایش قدرت دفع کافی داشته باشند ثانیا "تنها در معالجه آدنم پروستات مورد استفاده قرار گیرد نامه در سرطان های پروستات و آد نم هائی که چسبندگی داشته باشند. ثالثا" آدنم های باحجم متوسط را با این طریقه بردارند زیرا بهتر است که آدنم های کوچک را رزکسیون کنند و آدنام های بزرگ را هم بطریقه فریبیر و یا از راه عجان در آورند.  رابعا" در نزد بیمارانی که سیستوستومی قبلی شده اند بهتراست که از همان طریقه فریبیر استفاده نمایند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد