دردهای مفصل با گیاهان دارویی درمان میشود!!


دردهای مفصل با گیاهان دارویی درمان میشود!!

دردهای مفصل با گیاهان دارویی درمان میشود!!

دردهای مفصل با تورم و تب و حرارت

این دردها- بیماری های حاد و مفصل را تشکیل می دهند. علاوه بر معالجه از طریق داروهای شیمیایی و بررسی آزمایشگاهی، می توان به عنوان کمک در تسریع بهبودی بیمار از داروهای گیاهی نیز استفاده نمود.

نسخه:

ریشه کاسنی ۲۰ گرمسه پستان ۵ گرمعناب ۱۰ گرمگل بنفشه ۱۰ گرمهمه را نیم کوب کرده چهار قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشانیدن با ۱۰ گرم ترنجبین شیره کش شده و ۱۰ گرم تمبرهندی میل نمایند. پس از تمام شدن این دستور از روز پنجم از قرص بنفشه یا از ریشه کاسنی ۱۰ گرم، تاجریزی ۵ گرم، گل سرخ و گل شب بو هر کدام ۵ گرم جوشانده صاف کرده با مغز فلوس ۵گرم به مدت سه روز مصرف نمایند. حال که این دستورات را عمل کردهاند از ضماد آرد جو، گل خطمی، عدس، گل بنفشه، برگ و گل شقایق هر کدام ۱۰ گرم نرم کوبیده در روغن گل و سفیده تخم مرغ حل کرده خمیر مزبور را ضماد کنند یا اسپرزه، آب کدو، آب خیار، آب گشنیز، آب کاهو، آب گل همیشه بهار و کمی کافور به محل درد ضماد نمایند.نیز با مایعات فوق مفصل دردناک متورم را بشویند، اگر درد شدید باشد بذر النج، پوست خشخاش، اسپرزه، اقاقیا و مغاث را با شیرگاو حل کرده ضماد نمایند و با روغن گل و لعاباسپرزه ماساژ دهند.ترکیبات: سورنجان با زیره کرمانی، هلیله و مقل برای تسکین درد و برطرف کردن ورم به کار برده می شود. همزمان با مصرف سورنجان بایستی مفصل یا محل درد را با پیه مرغ و مغز ساق گاو و موم مالش دهند و با آب جوشیده بابونه، شبات، مغز ناخنک، سداب، نعناع، مرزنجوش،ریشه کبر و جوکوبیده مرتباً مفصل دردناک را بشویند.

نسخه معجون

سورنجان ۱۰ گرم دارفلفل زیره ۵ گرم بودینه باغی یا شهری 5 گرمنرم کوبيده با عسل روزی ۱۰ گرم میل شود.(برای ۷ روز)

نسخه برای ورم، درد مفاصل و کمر و نقرس

گل سرخ ۱۰ گرم سورنجان کنجد ۲۰ گرم جلدوار شقایق ۵ گرم پودينه مقال ۵ گرم زنیان عود ۵ گرم تخم شوید 10 گرمجوز هندی ۵ گرم تخم گشنیز 5 گرمتخم شنبليله ۱۰ گرم نرم کوبیده با گلاب و سرکه بمالند.

نسخه برای دردهای مفاصل به صورت خوراکی

بابونه ۱۰ گرم بومادران بادرنجوریه ۱۵ گرم بوزیدان 10 گرماین داروها را نیم کوب کرده ۶ روز جوشانده صبح و عصر میل نمایند.از داروهای این نسخه بمالند. میخک، زنجبیل، دارچین، خولنجان، سورنجان، جوز هندی(در موم و روغن زیتون حل کرده بمالند).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد