درفضیلت بوی خوش و آداب آن


درفضیلت بوی خوش و آداب آن

درفضیلت بوی خوش و آداب آن

در احادیث معتبره وارد شده است که عطر و بوی خوش کردن از جمله اخلاق پسندیده پیغمبرانست . از حضرت صادق منقول است که بوی خوش دلراقوی میکند، قوت جماع را میافزاید. در حدیث صحیح از حضرت امام رضا منقول است که سزاوار نیست مرد را که ترک کند بوی خوش را در هر روز، اگر قادر نباشد یکروز نه یک روز و اگر قادر نباشد، در هر جمعه و اینرا البته ترک نکند. از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که بوی خوش بر شارب مالیدن از اخلاق پیغمبرانست . گرامیداشتن ملائکه است که اعمال آدمی را مینویسند بسبب آنکه ایشانرا خوش میآید. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویستکه هر که در هر روز بوی خوش بر خود بمالد تا شب عقلش با او باشد، و فرمود که نماز کسیکه خوشبو باشد بهتر است از هفتاد نماز که بی بوی خوش باشد، فرمود که سه چیز است که خدا پیغمبران ر ا داده بوی خوش و زنان و مسواک . در حدیث دیگر فرمود که لازم است بر بالغی که در هر جمعه شارب و ناخن بگیرد و چیزی از بوی خوش بر خود بریزد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم چون روز جمعه میرسید بوی خوش نزد آنحضرت نبود، روپاک بعضی از زنان را میطلبید که بوی خوش داشت و تر میکرد و بر روی مبارک میمالید. در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام جعفر صادق بر موضعی که سجده میفرمودند بعداز آن میشناختند آن موضع را از بوی خوش آنحضرت ، حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم میفرمودند که جبرئیل مرا گفت که یکروز در میان خود را خوشبو کن ، در روز جمعه البته ناچار است و ترک مکن ، میفرمود که در روز جمعه البته خود را خوشبو کنید اگر چه از بوی خوش زنان باشد، روزی عثمان بن مظعون بخدمت آنجناب عرضکرد، که میخواهم بوی خوش و چیزی چند از لذتها ترک کنم ، حضرت فرمود که ترک بوی خوش مکنید، که ملائکه بوی خوش مؤ من را میبویند، و در هر جمعه البته ترک مکن و فرمود که هر چه صرف نمائی در بوی خوش اسراف نیست . در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلتم زر در بوی خوش زیاده از طعام صرف میکردند، فرمود که بوی خوش زنان باید که رنگش ظاهر و بویش مخفی باشد و بوی خوش مردان باید که بویش ظاهر و رنگش مخفیباشد. از حضرت امام موسی منقول است که ناخن بگیرید در روز سه شنبه ، وحمام بروید در روز چهارشنبه حجامت بکنید در روز پنجشنبه ، و ببهترین بوهای خوش خود را خوشبو کنید در روز جمعه . از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که چهار چیز است که دل را میگشاید، غم را زایل میکند، بوی خوش کردن و عسل خوردن و سواری کردن و بسبزه نظر کردن . حضرت امیرالمؤ منین فرمود که باید زن مسلمان پیوسته برای شوهر، خود را خوشبو کند. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که در حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم سه خصلت بود که در دیگری نبود، اول آنکه آنحضرت را سایه نبود دویم آنکه در هیچ راهی نمی گذشت مگر آنکه دو روز یا سه روز که کسی از آن راه می گذشت میدانست که آنجناب از آنراه عبور نموده اند از بوی خوشی که در آنراه مانده بود، سیم آنکه بهر سنگ و درختی که می گذشتند آنجناب را سجده میکردند. از حضرت رسول منقول است که هر زنی که بوی خوش کند و از خانه بیرون آید پیوسته لعنت الهی بر او باشد تا بخانه برگردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد