درمان آسم و تنگی نفس با گیاهان دارویی


درمان آسم و تنگی نفس با گیاهان دارویی

درمان آسم و تنگی نفس با گیاهان دارویی

آسم و تنگی نفس

۱- زرآوند غلتان روزانه نیم درهم با آب تناول شود.۲- سکبینه همراه با شراب۳- ميوه سرو کوهی يا سرو يا سرو بستانی .۴- هزارگوشان(گل ماهور یا خرگوشک)۵- سرکه ای که برگ گزنه در آن بارها خیس شده باشد.۶- بزرتره تیزک (شاهی) که روغن بادام شیرین بر آن پاشند.۷- ریشه روناس بوزن سه چهارم در هم همراه اسکنجبین پیاز دشتی۸- اسکنجبین پیاز دشتی۹- پیاز دشتی برشته به تنهایی و بویژه اگر با عسل فرود آورند غلتان باشد بسیار بهره رسان است.10- درمنه۱۱- سوسن12-خایه سگ آبی13- ماش دارو۱۴- آب پز لوفا-لوفای بزرگ و کوچک۱۵- شیره درخت بنه به تنهایی یا با اندکی عاقرقرحا۱۶- بازرد(قانه)۱۷- جواشیر نیز در این بیماری بسیار مؤثر است لیکن باید با احتیاط بکار برد.-تر تیزک و کنجد هر یک ۳ درهم: ز وفا خشکیده هفت درهم با هم قاطی شوند و بر حسبتشخیص مقدار خوراکی را تجویز کن.  - پونه: آویشم، زنبق، فلفل، رازیانه شاهی در عسل بسرشند. و هر صبح و شام باندازه یک .فندق از آن تناول کنند- نخود مریم کوهی (مریم نخودی، اربه). در منه رومی، ماش دارو گند بیدستر، کندر زوفا هر یک یک مثقال با شراب سیکی بسرشند و شبانه روز دو بار و هر بار یک باقلا (نیم درهم) با عسلاب تناول نمایند.- گند بیدستر، زر آوند غلتان، اندران، از هر یک یک درهم، ده دانه فلفل با مربای انگور مخلوط شود هر بار نیم در هم در اسکنجبین تناول شود.- بورک چهار جزء، فلفل سفید دو جزء، انجدان سه جزء، اندران دو جزء با شراب سه یکی بهم زده شود و هر بار با آب عسل باندازه نیم درهم تناول شود.یک قاشق مربا خوری تخم کاهو در یک فنجان آب به مدت چند دقیقه بجوشد از اینجوشانده می توان به عنوان ضصد چرکی در ذات الجنب تنگی نفس استغاده نمود. گند نای بیابانی، کوشنه، صمغ درخت کاج، دانه ثمر صنوبر از هر یک، یک مثقال اربه (مریم نخودی کوهی) گند بیدستر هر یک یک مثقال فلفل سفید، افشره سیماهنگهر یک نیم مثقال با عسل سرشته شود و هر بار نیم در هم از آن را با عسلاب گرم بخورند.بورک، خردل از هر یک دو جزء،ؤ پونه کنار و رودخانه ها، افشره سیماهنگهر یک نیم مثقال با عسل سرشته شود و هر بار نیم در هم از آن را با عسلاب گرم بخورند.-روغن زعفران و خود زعفران در این باره بسیار بهره رسان است. .-سپستان را در زیر زبان بگذارند لعاب آن را فرو دهند تنگی نفس التیام می یابد. -سریشم ماهی (ژلاتینی) را در آب جوش حل نموده میل کنند.-در طب یونان دستور است که صاحب تنگی نفس بول(شاش) خود را بخورد رفع مرضمی شود.-به رسیده معطر را در لای خلواره (آتش و خاکستر نیم گرم) بگذارد تا پخته شود داغ داغ میل نماید.- بهدانه را در آب جوش حل نموده و هر نیم ساعت یک قاشق مرباخوری لعاب ان را میل نماید.-ریشه ایرسا را بازوفا به مقدار مساوی بجوشاند صافی نموده میلی نمایند سینه دردهای مزمن را علاج بخشد-ریشه شیرین بیان را با تخم شلغم بجوشانند و صبح ناشتامیل نمایند-برگ اکالیپتوس، زوفا، گل بنفشه، گل نیلوفر، گل پنیرک، قره قاط، کاکل ذرت، شکر تیغار از هر کدام یک مثقال جوشانده و صاف نموده تا سه روز صبح ها میل نمایند.-تخم بالنگو، تاجریزی، خارخاسک، گل بنفشه، تاج خروس، از هر کدام یک مثقال جوشانده صاف نموده و چهار مثقال شکر تیغار نرم ساییده داخل آب آن نموده و به مرور میلنمانند.-برگ گل فرفره (پا خری) ۲۰ گرم برگ بارهنگ ۱۰ گرم، مخلوط را کوبیده یک قاشق غذا خوری در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه بماند تا دم بکشد سپس صاف کرده هر ۲-۱ ساعت یک قاشق غذاخوری میل شود-بخور موادی مانند: مر، کوشنه، دارچین ختائی و زعفران را بو علی سینا پیشنهاد می کند. صمغ درخت کاج منعقد نشده، باریجه الوای اسقوطری از توصیه های این طبیب است.-۳۰ گرم انجیر را با گیاهان گل ختمی، گل زوفا، رازیانه، گل بنفشه، سپستان و گل گاو زبان مخلوط کرده و بجوشانید و آب آن را با کمی شکر به قوام آورید و میل نمائید. در درمان آسم مؤثر است.ادامه این مطلب را می توانید در قسمت  سوم مشاهده نمایید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد