درمان امراض سپرز در طب سنتی


درمان امراض سپرز در طب سنتی

 درمان امراض سپرز در طب سنتی 

 سپرز، اسپرز یا طحال یکی از احشاء که در بدن انسان در طرف چپ در زیر حجاب حاجز جا دارد. غده ای ست تقریباً به وزن ۲۰۰ گرم عمل آن در بدن ذخیره کردن گلبول های سرخ میباشد و در برابر هجوم میکروبهای برخی امراض مانند مالاریا و تیفوئید نیز بدفاع بدن میپردازد. گاه در اثر بیماری ورم می کند و حجمش زیاد می شود.شربت هندی  جهت این مرض مفید است. آب آهن تافته که (ترتیب تهیه آن در قسمت تقویت معده ذکر شده) جهه ورم سپرز و درد معده مفید است. روزی سه لیوان در سه وعده بجای آب دمکرده گل و برگ بابونه پنج تا ده گرم در یک لیتر آب در روز بجای چائی مصرف نمایند جهت ورم سپرز و درد مثانه و دفع قولنج و گاز و نفخ معده و روده مفید میباشد. انجیر خشک را با قدری بادیان بکوبند چهل روز صبح ناشتا این غذایی مقوی را تناول نمایند جهه نضج اورام مخصوصاً ورم سپرز مفید است و مقدار مصرف آن در روز یکصد گرم است. شنبلیله - دم کرده برگ آن در یک لیتر آب جهه ورم سپرز و درد کمر و کبد و مقوی ریه میباشد. اکلیل الملک - ۲۰ گرم در یک لیتر آب دم کرده یا جوشانده جانشین چای صبح و عصر قرار دهند برای درد سپرز و بواسیر مفید است. اسطو خودوس - بصورت دمکرده ۲۰ گرم در یک لیتر آب مانند چای مصرف نمایند در امراضیسپرز مفید است. نانخواه یا زنیان با جزئی خردل مقدار پنج گرم بتدریج با غذاهای غلیظ تناول نمایند جههت امراض سپرز نافع است. گل خیری یا گل شب بو - جهت تقویت سپرز مفید است مقدار مصرف آن بطور دمکرده ۱۵ گرم و زنان آبستن از خوردن آن  خودداری نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد