درمان بیماری های کلیه با گیاهان


درمان بیماری های کلیه با گیاهان

درمان بیماری های کلیه با گیاهان

 عرق خارشتر: روزی دو لیوان تا دفع کامل سنگ صبح و عصر میل نمائید مدر و جالی میباشد. شربت هندی جهه درد کلیه و مثانه مفید است (دستور و طرز ساختن او در این کتاب در قسمت شربت های طبی داده شد). غازیقون : جهه درد و قولنج و احشاء و سنگ کلیه و مثانه مفید است به تنهائی ۲۰ گرم و در طبخ آن ده گرم واسارون هم ده گرم و رازیانه هم ده گرم در یک لیتر آب جوشانده پس از صاف نمودن با عسل شیرین نموده صبح و ظهر و شب بنوشند. اکلیل الملک یا ناخون کی در ریزاندن و اخراج سنگ کلیه و مثانه مفید است مطبوخ آنرا با قدری زعفران مخلوط نموده مصرف نمائید. خارخاسک که به شیرازی هارسوهوک و به اصفهانی خردادو د گویند در طبیعت مایل به حرارت لطیف و گرم و خشک، مدربول، جهه رحم و مجاری ادرار و سوزاک و درد مثانه و شکننده سنگ کلیه و مثانه و عسرالبول مفید میباشد. و تخم او هم همان خواصی را دارد، مقدار مصرف ۲۵ گرم در هر وعده در یک لیتر آب جوشانده و صاف نموده با عسل شیرین نموده مصرف نمائید. .تخم هویج و تخم شلغم مساوی هم کوبیده در میان تربی که وسطش را خالی نموده باشند بریزید در کوره یا فر یا زیر آتش طبخ نمائید سپس میلنمائید مقوی و جهه اخراج سنگ کلیه و مثانه و عسرالبول یعنی (بند آمدن ادرار) مفید میباشد. اگر ترکی گرچه تلخ و تند می باشد و در طبیعت گرم و خشک است. سنگ کلیه و مثانه را ریزانده و دفع می نمایند. مقدار ۱۵ گرم در یک لیتر آب جوشانده صاف نموده و در هر وعده یک لیوان با عسل شیرین نموده مصرف نمائید جهه تقویت بدن و باه هم نافع است. مویز بی دانه و پر گوشت و بزرگ جهه تقطیری بول و سنگ کلیه و مثانه مفید  است بیست و یک دانه مویز و یکدانه فلفل سیاه در هر روز ۳ بار به خوردن آن ادامه دهند. غازیاغی جهه باز کردن سده و ریزاننده سنگ کلیه و مثانه و محلل و دفع کننده گاز معده و روده و قولنج و درد کمر و پشت مفید است برای احتراز از مبتلا شدن به سنگ مجرا و حبس البول بایستی در موقع مجامعت از نگاهداری انزال منی بمنظور لذت بیشتری که مدت آنرا طولانی می کند خودداری کنید و به شکم سیر هم جماع شایسته نیست و چون رگها سرشار و مزاج سنگین است و تولید سنگ مثانه میشود."

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد