درمان تب با استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی …


درمان تب با استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی …

درمان تب با استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی ...

داروهای تب بر - از نظر طب قدیم

خرفه : آشامیدن دمکرده ۲۰ گرم از برگ خشک خرفه جهت قطع تب مفید است.

ترنجبین: در طبیعت گرم و تر و ملین و لطیف تر از شیرخشت است با جهه تب های حاد و تشنگی مفید است.

تمر هندی: ترش مزه در طبیعت سرد و خشک، ملین، جهه قطع تب های حاد و تشنگی مفید است.

انجیر تازه: جهت تسکین حرارت و تشنگی و سرفه و درد سینه و مقوی و ملین است.

قرص طباشیر: در طبیعت سرد و ملین و جهت تبهای حاد و حصبه و آبله و تب دق (که بر اثر غم و غصه عارض می شود) و حرقه البول و تشنگی التهاب اخلاط سوخته و سرفه و ذات الریه نافع است بشرح زیر:گلسرخ، طباشیر، نشاسته، تخم خرفه از هر یک ۲۵ گرم، مغز کدو صندل سفید و کتیرا هر یک دوگرم، فونل و زغفران هر یک ۵ گرم با شیره جو و شیرین بیان خمیر نموده بقدری نخودی قرص سازند و مقدار خوراک آن ۵ تا ۱۰ گرم در روز باقتضای سن میل نمایید

کسانی که سخت رنگ پریده و علیل هستند و هر ده روز یک مرتبه تب میکنند شکر سرخ را نرم کنند و در آب حل نمایند و صبح ناشتا بجای آب این شربت بنوشند دیگر تب بسراغ آنها نخواهد آمد.

سنجد : این میوه شیرین رنج تب را از وجود شخص بیمار زائل خواهد کرد از طرفی باب کودکان است از ده تا پنجاه عدد می تواند میل نمائید. نبات را با قند بسایید، شربتی فراهم سازند و گل بنفشه تمیز نموده و نرم بسایید با شربت گفته شده صبح ناشتامیل نمائید تا تب را از وجود شما خارج سازد. گل بنفشه خشک مسهل صفرا و شربتش ملین و مسکن عطش و شدت تب های حاد و گرفتگی قلب و حرقت البول مفید است ممکن است ۱۵ گرم از این گل را سائیده با شیرخشت: «اول شیرخشت را در آب جوش حل نموده پس از صاف نمودن گل بنفشه سائیده را در آن بریزید» در مواقع لزوم مصرف نمائید یک مسهل سریع العمل و مخلوط او با شیر هم مفید میباشد. سیب درختی برای بیماران تب دار میوه ایست سودمند آب آنرا گرفته به بیمار بدهند.

عناب: مایه تربد مزاج و نرمش جهاز هاضمه و صاف کننده خون در طبیعت سرد و مرطوب برای بیماران تب دار داروئی است نافع، خشک ان از تازه اش سودمندتر است و از برای طپش قلب هم مفید است آنرا جوشانیده یا خیس کرده (در صورتیکه قبلاً تمیز بشوئید) آب آنرا با فشار گرفته مصرف نمائید. کباب گوشت مقوی بدن و قاطع تب میباشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد