درمان جانبازان موجی


درمان جانبازان موجی

درمان جانبازان موجی

 اینها در اثر فشار موج، خون شان فشرده شده است و این خون فشرده را باید اول نضج داد. و بعد دفع کرد و گاهی همراه با خاطرات منفی است و لذا داد و فریاد می کنند چون سلول های خونی حامل همان امواج هستند و در سر زنده می شوند، طب کلاسیک این سلول ها را خشک می کند تا بروز نکنند اما طب سنتی اول نضج و نرم می کند و انبساط ایجاد کرده و جابه جا می کنند و بعد مسهل داده و دفع می کنند. این مسهل یک مرحله اش باید خوراکی ، یک مرحله رفتاری ، یک مرحله حجامت ، یک مرحله ماساژ و یک مرحله هم دفع سودا از عروق ریز باشد، که عروقی سطحی با زالو و عروق عمقی با الفبا دادن میسر است؛ اول قطره نازیل استفاده کرد" که این قطره انبساط سینوسی ایجاد می کند و بعد باید عطسه آور داد(روزی یک بار) تا سینوس ها را تخلیه کند و در مرحله دیگر سودا زدایی صدایی باید داد مثل آواز خواندن و گریه کردن،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد