درمان خونریزی ببنی با گیاهان دارویی / قسمت اول


درمان خونریزی ببنی  با گیاهان دارویی / قسمت اول

درمان خورنریزی ببنی  با گیاهان دارویی

-گل خشگ شده برگ چنار-گرد برگ مو بصورت گرد داخل بینی پف کند.-پوست میوه فندق بصورت گرد خشک داخل بینی پف کند. (نظری بومادران گرد گل خشک داخل بینی پف کند. -علف هفت بند سر شاخه بصورت خوراکی مفید است.-گزنه سرشاخه عصاره آبی دم کرده غلیظ روزانه ۶۰ تا ۱۲۵ گرم خوراکی بند آورنده خو ن :پوست درخت بلوط، زاج، آب ۱/۵ لیتر: مخلوط را جوشانده تا به یک لیتر کاهش یابد با پنبه آغشته به جوشانده حفرات بینی را شستشو داده سپس تامپون آغشته به محلول را در بینیجا داده به سهولت خون بند خواهد آمد. -گیاه سینودون از تیره گندم سرشاخه و ریشه بصورت خوراکی جهت جلوگیری از خونریزی بینی مؤثر است.-گرد زنگ گندم : گرد به مقدار ۲٪ تا نیم گرم هر نیم ساعت و کودکان ۱٪ گرم هر ۲۴ ساعت (تازه تهیه گردد) در بند آوردن خون در خونریزی ها مؤثر است-جفت پوست بلوط بصورت گرد نرم -آب غوره: چکاندن آب غوره در بینی خونریزی را بند می آورد.-آب لیمو : یک قطعه پنبه را در آب لیمو بخیسانید و در سوراخهای بینی بگذارید.-گرد برنج بالا کشیدن گرد برنج در بینی خون دماغ را بند می آورد.-کافور، آب مورد و سرکه: مصرف سنتی در بند آوردن خونریزی دارد.-جوشانده چوب وسط میوه ذرت (بلال) را بصورت خوراکی و موضعی برای از بین بردن خونریزی بکار میرود.-کاکل ذرت بعلت زیاد کردن پلاکت ها و پروترومبین (در موش صحرائی) انعقاد خون را بالا می برد-برگ تازه مورد تنها یا با سرکه در روی پیشانی گذارده شود برای قطع خونریزی از بینی نافع است.- شکوفه زردآلو بصورت خوراکی و جوشانده و هم پنبه آغشته به آن را در بینی مبتلایان برخون دماغ بگذارند.برگ گزنه: عصاره کوبیده برگ گذاشتن پنبه آغشته به کوبیده برگ گزنه یا خود کوبیدهبرگ در سوراخ بینی خون دماغ را بند می آورد.-برگ، ریشه یا دانه یا تمام گیاه گزنه ۲ تا ۴ گرم دم کرده روزی ۳ فنجان *۶ کوبیده برگ تره با سرکه و مالیدن آن بر پیشانی و جلو سر خون دماغ را بند می آورد.-مخلوط کتیرا با شیر الاغ یا بز بعنوان قاطع خونریزی ها بکار می رفته. - اگر بعد از برکنده شدن زالو خون بند نمی آید مازوج سوخته یا نوره (آهکی) یا خاکستر یا سوده نرم سفال بر آن میپاشند.-داروهای چسبنده (سریشی) در دهانه مجاری رگها راه بندانی ایجاد می کنند(مثل گل مختوم)خونریزی بیٹی وغیرہاگر پهن الاغ را بو کنند خون دماغ شدید را علاج کند و اگر بفشرند و قطره آن را در بینی چکانند خون دماغ بند آید. کندر با روغن زیتون یا شیر خون دماغ را دفع می کند. مقداری از گرد پودر کندر را با نی باریک داخل بینی بپاشید خونریزی را بند می آورد یا کندر را جوشانده در آب صاف شده کمی کافور حل کرده به پنبه زده و در داخلی بینی )۱۶۳ - گذارد. در بند آوردن خونریزی کلی پشم خرگوش که با سفیده تخم مرغ بیالایند یا تار عنکبوت با سفیده تخم مرغ زاج زرد با اقاقیا و مازو سائیده مفید است. .* روغن زیتون یا هر روغنی را بر آتش بجوشان و در حال جوشیدن گرما گرم پارچه پنبه ای در آن فرو کن و زود بر جای خونریزی بگذار که داغ می گذارد و فوراً خونریزی بند می آید.-ریم آهنی هفت روز در سرکه مانده را بعد از سوا کردن از سرکه بر تابه بو داده و برشته کرده و سپس بسایند که بصورت گرد در آید بر آن معجون هلیله ای کوچک اضافه کنید و.بیمار از آن تناول کند. قرص کهربا و صمغ درخت گردو بند آورنده خونریزی مثانه است.-پنبه آغشته به آب لیمو یا نارنج در سوراخ دماغ بگذارید تا خونریزی بند آید.سر بیمار را وسیله سردی بخشها سرد گردان یا در صورت لزوم به نزدیکی آن سوراخ بینی که از آن خون میآید بادکشی (حجامت) بگذار بعد از آن جای خونریزی را سرد گردان.-پشم خرگوش یا تار تار تنک (تار عنکبوت)بند آورنده خون است. -سفیده تخم مرغ را با آهک مخلوط کن و در هم بسرش، آهک زنده باشد، پشم خرگوش یا امثال آن را بدان بیالای و بر جائی که می خواهی بگذار و ببند.-کیسه کشیش گیاهی برای بند آوردن خونریزی های بیرونی یا درونی است. -زیره و آهک و زاج داغ گذار بسیار خوی است و در بند اوردن خون موثر است داروی چسبان و پوشاننده که خون را بند میآورند. گچ شسته، سقز درخت بنه بر آتش پخته، نشاسته، گرد آسیاب، صمغ ها، کندرها، انگم درخت صنوبر، گل شاموس (کوکب الارض) مویز انگور به تنهایی داروهای خوبی هستند. بار داروهای خشکاننده و جوش دهنده الوا، خاکه اره و هسته مویز

داروهای خشکاننده  و جوش دهنده الوا ، خاکه اره ، و هسته مویز 

مازو را با روغن چرب کن و آتش زن و همینکه کاملاً شعله ور شد خاموش کن اعلاج خونریزی است. -خاکستر ناشسته استخوان، خاکستر ناشسته صدف، همچنین خاکستر شسته استخوان و صدف با هم از جمله داروهای چسبان بشمار می آیند. .-ابر مرده و نو که در روغن زیتون یا در شراب خیس کنند و بسوزانند و موی سوخته همه این داروها چسبان و پوشاننده هستند و در بند آوردن نزیف خون بسیار خوبند. .بار داروهایی که خاصیت گیرندگی دارند -افشره گیاه شنگ، خرنوب مصری، گل نار (نار گل) و گل محمدی، عدس، مازوج -افشره برگ درخت گلابی، برگ درخت به، آب گیاه هفت بند -داروهای سردی بخش، کافور بذر بنگ ، افیون، گچ، بزر کاهو، آب برگ بید، آب خرمای کال، بارهنگ و شا بانک ناپخته هر دو مفیدند.-داروهای دارای خاصیت چسبندگی: گرد آرد سنگ آسیا (شبیه نشاسته) کوبیده و گرد شده پوسته کندر، کافور، آب خرمای کال با آب تره، آب نمک تلخ، آب گیاه گشنیز، آب خیار چنبر خوردنی (دراز) با کافور، با آب ریحان کوهی کافور و آب گیاه بارهنگ یا گل مهرزده و کافور آب گیاه هفت بند با بارهنگ و کافورد-افشره سرگین تر الاغ که بسیار تأثیر بخش است -خرفه قابلیت انعقاد خون را افزایش می دهد  در درمان بعضی خونریزی های خارجی خلط های خونی، بیماری هموفیلی مصرف می شود.ادامه این مطلب را می توانید در قسمت دوم مشاهده نمایید  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد