درمان زایده گوشتی، زگیل: میخچه، پینه با گیاهان دارویی/ قسمت دوم


درمان زایده گوشتی، زگیل: میخچه، پینه با گیاهان دارویی/ قسمت دوم

در برطرف کردن گوشت زیادی روئیده روی زخم

- ته نشین سرکه (تفاله) را خشک کنند و بصورت قرص روی زخم گذارند.-آب سیر و سرکه بر زخم پاشند -شاخاروز نگار-دستمال را در آب دریا یا در سرکه خیس کرده و بر زیادهٔ گوشت انداخته اند نازک تر شده است پوسته نازک مس و خاکه کندر مخلوط برای خوردن گوشت زیادی که به پنبه زده میماند بسیار خوب است.-خرنوب نبطی زگیل را می اندازد و مثمر و نافع است. -اگر عسل خالص را روی پنههای دست و پای زبری و زانو بمالید آنها از بین خواهد رفت و باهمین حربه است که عسل می تواند سنگر میکروبهای کهنه و مزمن را خراب کرده بداخل آنهانفوذ نماید.-ضماد برگ تازه چغندر با عسل در درمان کچلی و زگیل مؤثر واقع می شود.در ازاله مواد زائد گوشتی بینی (پلیپ بینی) چنانچه مقداری صمغ انغوزه را با کمی زنگار آهن و زاج مخلوط کرده و نیمکوب نمائید و سپس جوشانده و صاف نموده و آن را در داخل بینی گذارید در درمان پولیپ مؤثر است.-چنانچه مقداری پودر انجیر نارس را با کمی پیه بز که قبلاً آن را ذوب کرده اید مخلوط نموده و بر محل زگیل و میخچه پا ضماد کنید در از بین بردن آن مؤثر است. - مقداری خاکستر چوب درخت بیدمشک را با کمی سرکه خمیر کرده و روی زگیل ضمادکنید در رفع آن مؤثر است.-اگر مقداری سیاهدانه را سوزانده و نرم سائیده و آنرا با آب مورد خمیر نموده و روی زگیلو میخچه گذارند در از بین بردن آن مؤثر است.-میوه تازه کرچک را کوبیده با کمی سرکه خمیر نموده و بر پوست بمالید در از بین بردن زگیل و میخچه پا مفید است.-اگر مقداری آب افشرده کرفس را با پودر نشادرو مقدار کمی عسل مخلوط نموده و بصورت خمیر در آورید و بر محل زگیل بمالید یا کرفس تازه کوبیده و له کرده بر محل زگیل ضماد کنید و بندید موجب از بین رفتن و پهن شدن زگیل شده و آثار آنها را نیز پاک می کند.-محلول ۰/۷٪ کانتاریدین در کلودیون در بر داشتن زگیل مؤثر است. TBR فارماگو گنوازی زگیل، کونديليوم-تخم خرفه ۵ گرم، زرنیخ سرخ ۵ گرم، سیاه دانه ۵ گرم، سیر ۵ گرم همه را نرم کوبیده در یک لیوان سرکه انگور پخته روزی ۳ مرتبه بمالند.

برای از بین بردن گوشت زیادی زخم ها و زگیل و خال و لکه سیاه و لکههای سفید بر ص

-نسخه: تیزاب فاروق زاج سیاه دو قسمت، شوره یک قسمت با محلول خیلی رقیق جوهر نمک مخلوط کرده روی موضع بمالند اطراف موضع باید قبلاً با و از لین چرب شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد