درمان زود انزالی در طب سنتی!!/ قسمت اول


درمان زود انزالی در طب سنتی!!/ قسمت اول

درمان زود انزالی در طب سنتی!!

درمان بی اختیاری دفع منی و سرعت انزال

-کیسه کشیش: دم کرده برگ و شاخه ۲۰ گرم در نیم لیتر آب. -بلادون: دم کرده ۳۰ گرم در نیم لیتر آب.-سنبله بید: دم کرده ۳۰ گرم در نیم لیتر آب. - ارگو دوسکل (سیاهک گندم) -اکلیل کوهی (رزمارینوس ۹ سرشاخه دم کرده ۳۰ گرم در نیم لیتر آب - تخم کاهو و کاهو (لاکتوکاریوم دارد) کوبیده شبی یک قاشق مرباخوری. -تخم گشنیز: شبی یک قاشق مرباخوری. -میوه بلوط 25 گرم، کنجد 25  گرم، زنیان  25 گرم: هر ۳ را نرم کوبيده شب دو قاشقمرباخوری - پونه کوهی، نیلوفر آبی، مریم گلی، رزماری اکلیل کوهی، رازک: ریزوم گیاه حشیشه المبارک Geum urbanum تیره روزاسه قابض مقوی و نیرو دهنده بوده تانن زیاد دارد در رفع احتلام و دفع بی موقع منی و برای رفع نقاهت بعد از بیماری داروی خوبی است.-در رفع اسپرماتوره و رفع سیلان منی کندر را به اشکال و ترکیبات گوناگون تجویز نمودم و نتیجه گرفتم. - گرد لیموی خشک را روزی ۳ بار در چای ریخته میل شد. -خارخسک: در چین از آن به عنوان رفع سیلان منی استفاده می شود.-ریشه گیاه و میوه اثر مدر و در رفع سنگ و التهاب مجاری ادرای مفید است. -در جلوگیری از سرعت انزال روزانه یک نخود کندر خورده شود. -خوردن کندرو  انزروت در انزال بی  اختیار مفید است.-خوردن چند روز صبح ناشتا یک گرم اسفند با آب گرم بخورد در جلوگیری از احتلام مفید است  -در سستی کمر و ضعف قوه باه: سورنجان و دارچین از هر کدام یک مثقال نیم کوب کردهو مانند چای دم کرده و دو سه استکان میل نمایند. - غذاهای حاد مثل تخم مرغ، روغن و یا کره و عسل و شوید پلو و کشمش پلو و ترحلوای زعفرانی و امثال آنها را میل نمایند.-خوردن نارگیل و موز و خرما و آب هویج نافع است.از خوردن کاهو، هندوانه و آب غوره و ماست و خیار و گشنیز و لیمو خودداری کنند.- نسخه : طباشیر صدفی، آرد جو، زنیان از هر کدام ۸ مثقال قاووت نموده و میل شود.

درمان سستی کمر و کنترل انزال

-الف)روزی یک زرده تخم مرغ را با یک قاشق غذاخوری عسل مخلوط نموده و در لیوان آنقدر بهم بزنید تا مانند خمیر شود و آن را صبح ناشتا میل نمائید.- ب) تخم مرغ و خرما را در روغن زیتون سرخ کرده و عسل به آن افزوده شود و میل نمائید. -ج) حلوای نرم که از عسل و آرد گندم و زعفران تهیه شود بسیار نافع است - عود الصلیب دو دانه تقریباً بوزن ۴۰ گرم بجوشانید و پس از صاف کردن با ۲۵۰ گرم عسل مخلوط کرده صبح و شب یک قاشق غذاخوری میل نموده. - جهت درمان سرعت انزال و درمان سستی کمر: ۲۵ گرم اسفند را با ۱۰ گرم کندرو ۵۰ گرم میخک مخلوط کرده نرم سائیده و با ۱۰۰ گرم شکر سائیده شده مخلوط کرده و هر شب یک قاشق مرباخوری از آن را میل نمائید-در رفع سرعت انزال: زنیان ۱۰ مثقال و مصطکی و کبابه چینی و فوفل و میخک و جوزبو آوا ثعلب هر کدام ۲ مثقال را نرم سائید و با ۲۰ مثقال عسل مخلوط کرده و هر بار ۱/۵ مثقال آن را میل کنند در رفع سرعت انزال مردان و در درمان شب ادرای کودکان مفید است.-جهت جلوگیری از احتلام: ۵ روز صبح و عصر یک قاشق مرباخوری کنجد سیاه را نرم سائیده میل شود.-سستی کمر در مردها، انزال زودرس: دارچین ۵ گرم، هیل ۵ گرم، شقاقل ۱۵ گرم، تخم زردک ۳۰ گرم، زنجبیل ۵ گرم، میخک ۵ گرم، دار فلفل ۵ گرم، تخم شاهی ۳۰ گرم، همه رانرم کوبیده صبح و ظهر و شب یک قاشق مرباخوری با شربت قند میل شود. -نسخه برای انزال زودرس: دانه اسفند ۲۵ گرم، کندر ۱۰ گرم، میخک ۵ گرم، همه را نرم کوبیده در صد گرم شکر ریخته هر شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند-مالیدن آب سعد بر آلت مبتلایان به سستی کمر مؤثر است -برای برقراری نعوظ و ستی کمر و تقویت اعصاب مصرف خولنجان مفید است. -برای جلوگیری از سرعت انزال: زنجبیل ۱۰ گرم، زعفران ۲/۵ گرم، عسل ۲۵۰ گرم، شکر ۱۰۰ گرم: داروها را نرم کوبیده به عسل و شکر اضافه کرده روزی ۳ قاشق مرباخوری. -تخم شاهی و تخم زردک از هرکدام ۵ گرم نرم کوبیده صبح و ظهر و شب یک قاشق غذاخوری مصرف شود. قرار دادن یا مالیدن آب کافور به آلت مفید است.-مالیدن آب میخک، آب کبابه چینی، آب عاقرقر حا، آب عود هندی به دستگاه تناسلی مفید است -هل غراب، تخم میوه کاج، میخک، دارچین، فوفل، گل سرخ، صندل سفید، مشک هر کدام ۵ گرم همه را نرم کوبیده با ۲۵۰ گرم عسل مخلوط کرده روزی ۳ قاشق مرباخوری.

جلوگیری از احتلام

-برای جلوگیری از ازدیاد احتلام (شیطانی شدن) در خواب سه شب شبی ۷۰ دانه ریز اسپند رادر موقع خولب کفلمه نماینذد یعنی در اخر حلق ریخته بر روی ان آب سرد میل نمایند -خوردن یک تا دو مثقال از پودر دانه اسپند هر شب از احتلام پیشگیری می کند-۵ مثقال پوست انار خشک شده را نرم سائیده و با حدود ۱۲ مثقال شکر مخلوط کرده و -جهت جلوگیری از احتلام و سیلان منی: ۱۰ مثقال میوه بلوط را با ۵ مثقال کندر مخلوط کرد نرم کوبیده و با مقداری روغن زیتون خمیر نموده و حب هائی ساخته و روزی ۲ تا ۳ حب آنرابعد مداوم میل نمائید.ادامه این مطلب را می توانید در قسمت دوم  مشاهده نمایید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد