درمان سردرد به علل متعدد!!


درمان سردرد به علل متعدد!!

درمان سردرد به علل متعدد!!

سردرد به علل متعدد

دیگر مثل سردردی که در تعقیب خوردن غذاهای فاسد و چرب، غلیظ و مسموم کننده یا هر عامل دیگری که باعث بالارفتن فشار داخل جمجمه باشد چه غذایی چه ضربه ای، چه روحی و هیجانی، یا بویی حتی گاهی در اثر مشاهده اشیاء و گاهی به علت شنیدن یک خبر ممکن است سردردهایی به وجود آید، زمانی در اثر شنیدن صداهایی ممکن است به شدت سردرد افزوده گردد. اینگونه سردردها در تمام سر خود را نشان می دهد و در اثر کوچک ترین عامل تحریکی به شدت سردرد افزوده می شود. حتی گاهی بیمار از دیدن روشنایی تنفر دارد و در تاریکی و تنهایی احساس آرامش و سکون می نماید اینگونه بیماران دوست دارند که در وقت سر درد چشم خود را بسته نگاه دارند و گاهی احساس می کنند که سرشان می خواهد بترکد(ایناصطلاح خود بیمار است). درمان: در بالا بودن و ازدیاد خون، فصد و کم کردن خون مؤثر است. اگر بیمار چاق پرخون ودارای مزاجی گرم باشد شربت انار تجویز نمایند، در سودا مزاج ها شربت افتیمون دهند و عرقگل گاوزبان را در قند حل کرده با تخم ریحان به کار برند در صفراوی مزاج ها آب تمرهندی و چهار عرق های خنک دستور دهند.

نسخه های زیر برای این گونه سردردها مؤثر است

ܢܿܚܝܒܶܘ: سنا ۱۵ گرم شير گاو هليله کابلی ۱۵ گرم عسل آمله ۱۵ گرم همه داروها را نرم کوبیده در شیر و شربت عسل حل کرده روزی سه استکان میل نمایند.نسخه:هليله کابلی ۱۰ گرم مصطکی ۵ گرم هليله سياه ۱۰ گرم بادیان ۱۰ گرم پوست هليله زرد اسطو خودوس ۵ گرم آمله داروها را نرم کوبیده و ساییده در شربت عسل حل کرده و یا جوشانده آنها را پس از صاف کردن در عسل ریخته روزانه سه استکان میل نمایند.نسخه: هليله کابلی ۱۰ گرم اسطو خودوس ۱۰ گرم پوست هليله زر د ۱۰ گرم تخم گشنیزگل سرخ ۱۰ گرم ترنجبین همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد