درمان سر درد بر اثر ضربه!!


درمان سر درد بر اثر ضربه!!

درمان سر درد بر اثر ضربه!!

سردرد در تعقیب ضربه و سقطه:

علائم : وجود حادثه یا تصادف و یا عامل ضربه، سقطه  آثار آن در ضربه های سر و تصادفات اگر شکستگی در کار نباشد، ترس از شدت درد و ورم در میان باشد اگر بیمار دارای فشار خون و زیادی خون باشد مقداری از آن را میتوان گرفت تا از فشار و قدرت آن کاسته شود، درد بیمار کمی آرام گیرد و فشار درون جمجمه کمتر شود. مورد، گل رس، آرد جو، آرد عدس، ما میثا، حضض، اقاقیا، صندل و روغن گل را مخلوط کرده به محل ضربه ضماد نمایند تا از هماتوم و خونریزی زیرجلدی جلوگیری شود. جمجمه محکم تر گردد. روغن گل و سرکه نیز مفید است. اگر بیمار دچار تب، ورم و قرمزی شدید محل ضربه باشد باید از صندل سرخ، گل ارمنی به صورت کوبیده ی نرم که در آن تاج ریزی حل شده باشد به محل درد ضماد نمایند. اگر ورم و درد کمتر نشد آنها را در سرکه پخته به محل ضماد کنند. اگر اختلالات حواس به وجود آمد و تب نیز پیدا شود آثار ورم مغز خونریزی داخلی مشهود است. از چوب درخت گز، پوست انار و میوه کاج، کندر و گل سرخ که همه را در هم کوبیده و نرم کرده باشند میتوان به صورت ضماد استفاده نمود. آرد جو، گل زوفا، برگ بید و روغن گل به محل ضربه ضماد نمایند. گل بنفشه، سیب، گلاب برای بوییدن این گونه بیماران مفید است. داروهای زیر به صورت پاشویه بر تمام سردردهای مزمن موثر می باشد: گل خطمی، بابونه، مغز ناخنک، گل زوفا، تاج ریزی، خردل سبوس گندم که بایستی همه را جوشانده به صورت پاشویه استفاده نمایند (از هر کدام به مقدار کافی برای سه روز). نسخه دیگر: گل بنفشه، گل خطمی، از هر یک ۲۵ گرم، سبوس گندم ۷۵ گرم، آب ۴ بطری جوشانده به صورت پاشویه استفاده شود. نسخه زیر برای تسکین سردردهای کهنه و پاکسازی مغز از ژرم بیماریزا و گریپ های فصل و مقاوم نافع است. صبر زرد ۵ گرم، عصاره ریشه شیرین بیان ۲۵ گرم، شوید ۵ گرم، مصطکی ۲/۵ گرم، صبر زرد را باید یا آب بادیان یا آب کاسنی یا گلاب حل کرده و سپس بقیه داروها را به آن مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. نسخه مسکن دیگر: ایارج فیقرا ۱۵ گرم، شحم خنظل " ۵ گرم، تربد ۲/۵ گرم، افتیمون ۵ گرم،سقمونیا (یا محدوده) ۵ گرم، مقل ۵ گرم همه را کوبیده در آب کرفس حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. نسخه دیگر: تخم اسفند کوبیده ۲۵ گرم، آب انگور یک بطر در هم جوشانده تا نصف شود. مغز گوسفند به کار برند و یا مغز مرغ را با آب انار مخلوط کرده به بیمار به خورانند. جوشانده آب اسطو خودوس را در شربت عسل حل کرده تجویز نمایند (اسطو خودوس ۱۰ گرم در یک لیوان جوشیده شده و صاف کرده و آن را با ۲۵۰ گرم عسل مخلوط کرده به تدریج مصرف نمایند).زعفران، مومیایی و کندر را ساییده در سفیده تخم مرغ حل کرده به قسمت ضرب دیده ضماد نمایند. یا برگ کلم، مورد، مرزنجوش را کوبیده ضماد کنند. در تعقیب ضربه هایی که مغز تکان خورده و باعث سردرد شده باشد. پنج گرم اسطو خودوسی را جوشانده در سه نوبت صاف شده اب ان را با عسل میل نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد