درمان سفیدک ناخن با گیاه زفت


درمان سفیدک ناخن با گیاه زفت

درمان سفیدک ناخن باگیاه  زفت

زفت دو نوع است :

یکی آبی ، سیاه و مایع که از تیره قیر است و در مرهم ها بکار می رود . دیگری بیابانی و کوهی است و شیره درخت ینبوت و سایر درختهای صنوبری می باشد . این شیره اول تر است و بعد که می پزند خشک می شود . اما اکثر زفت نباتی از درخت ینبوت به دست می آید که آن را (قضم قریش )هم می خوانند . روغن این ماده تقریباً مانند قطران است .

خاصیت گیاه زفت :

خلط های غلیظ را می پزاند .زداینده و گرمی بخش است .ترش بیشتر رساننده و خشکش بیشتر خشکاننده استدر مرهم ها بکار می رود . سفیدی ناخن ها را می زداید .خون را به سوی اندام ها جذب می نماید ،اندام ها را فربهی می دهدبه ویژه اگر مکرر آن را بر اندام بچسبانند و هر باریکه یک دفعه و بزور آن را بر کنند . این ماده را برای علاج ترک پا و سایر ترک ها بکار می برند .ضمادش در کم مویی مایه رویش مو می گردد . زفت و به ویژه زفت تر ورم سخت را نرم می کند . با آرد جو بر خنازیر گذارند مفید است .زفت را با کبریت یا پوست درخت ینبوت مخلوط کنند سرایت عارضه مورچه را باز می دارددر علاج غده ها مفید است . علاج قوباء است .از زخم های گود گوشت بر می آورد ،اگر با کوبیده کندر و عسل باشد در باز رویاندن گوشت مؤثرتر است . زفت تر و زفت خشک هر دو در تنقیه چرکهای پلید قرحه اثر دارند .برای خشکانیدن زخمها زفت خشک مؤثرتر است . در مداوای ورم ماهیچه سودمند است . خشک و ترش رویشگاه مژه ها را استوار می کنددر رویش مژه کمک می نمایدبیماری (دمعه ) را شفا می دهد .زخم چشم را بر طرف می سازد و دید را تقویت می کند .آن را آب کنید و بر روی پارچه ی آب ندیده پهن نمایید و روی عضو ببندید و بگذارید . آنقدر بماند تا خودش جواب داده و کنده شود. ضربه خوردگی دنده یا ستون فقرات را درمان می کند.آن را با فلفل هندی مخلوط کرده و ضماد نمایید. سفیدک ناخن و عقربک را درمان می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد