درمان فلج عصب صورتی در طب سنتی!!


درمان فلج عصب صورتی در طب سنتی!!

درمان فلج عصب صورتی در طب سنتی!!

فلج عصب صورتی

درمان: در بینی روغن گردو به چکانند و یا جوشانده بابونه، آویشن، پودینه سر را بشویند. روغن بابونه یا آویشن یا پودینه بر پشت و سر و گردن و شقیقه و صورت بمالند. یک ساعت به یکساعت این عمل را تکرار کنند تا حدود ۱۰ بار در روز (مکرر انجام دهند)، به مدت ۷ روز این عمل را تکرار کنند. روغن قسط، روغن سداب، روغن گردو بر سر و گردن بمالند. فلفل را نرم ساییده به روغن آمیخته به محل فلج ضماد نمایند مرتب میخک بم کند. عوض آب شربت عسل نوشند عضلات پشت گردن را گرم نگاه دارند، داروهای مؤثر به صورت غرغره بیشتر به کار برند. گل بنفشه را پخته به قسمت جلو سر ضماد نمایند، ماء الاصول در سکنجبین حل کرده و یا در گل قند عسل حل کرده بدهند. دادن ایارج فیقرا مفید است شستن سر با آویشن، سداب، عاقرقر حا، دانه اسفند، بابونه، مرزنجوش، مغز ناخنک بسیار مؤثر است، شستن صورت با جوشانده آویشن و بابونه یا جوشانده خردل و سرکه مفید و همچنان شستن سر را با آنها مؤثر می دانند. وج را به صورت آدامس مرتباً در دهان دارند و بمکند، سندروس را جوشانده به صورت، بخور به کار برند. سکبینج و جاوشیر و مقل بویند و تا چهل روز نگذرد، انفیه به کار نبرند. معتقدند که مرزنجوش، ۲/۵ گرم، سکبینج ۱ گرم ساییده در یک قاشق روغن زیتون ریخته در بینی بچکانند. در بهبودی بیماری خیلی مؤثر است. تخم شنبلیله، تخم کتان، روغن زیتون، پیه مرغ، و مغز حرام گاو، جوزهندی، همه را نرم کوبیده در روغن حل کرده پشت گردن را چرب کنند/ نسخه: زنجبیل ۵ گرم فلفل ۵ گرم دارچین ۵ گرم هل غرابی ۵ گرم آمله ۱۰ گرم تریل ۵ گرم بسفایج ۵ گرم نبات ۲۵۰ گرم جوز هندی ۵ گرمهمه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. این دارو برای لغوه، فلج، قولنج روده ای، بواسیر و درد پشت نافع است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد