درمان فلج و لقوه و جلوگیری از سکته در طب سنتی 


  درمان فلج و لقوه و جلوگیری از سکته در طب سنتی 

 

درمان فلج و لقوه و جلوگیری از سکته در طب سنتی 

  میخک در طبیعت گرم و خشک جهت فلج و لقوه و جلوگیری از سکته مفید است و مفتح سده دماغی و وحشت و خوف و تقویت قلب و کبد و معده و قوه هاضمه و کلیتین و رحم و باصره و دندان و لثه و اشخاص عصبانی مفید و مورث شجاعت می باشد (تحفه مؤمن مقدار مصرف آنرا به تنهائی ۹ نخود ولی در ادویه غذاها بتناسب بیشتر می باشد تعیین نموده است . تربد - جهت فلج و امراض عصبانی مفید است مقدار مصرف حداکثر ۱۵ گرم از جرم آن با زنجبیل و نبات با آب گرم در طبخ تا ۲۰ گرم مفید دانسته اند. چوب چینی: در طبیعت گرم و خشک و سریع النفوذ با اعضاء و مقوی و جهت فلج و رعشه و تشنج مفید است مقدار مصرف آن جهه کار مزاج از یک تا پنج گرم جهه تلین در اشخاص یابس مزاج و ضعف معده ۳۰ تا ۶۰ گرم قبل از ناهار و شام. شونیز که به فارسی سیاه دانه گویند در طبیعت گرم و خشک دارای خواص بسیاری است منجمله جهت لقوه بغایت نافع است و این مرض را زایل می سازد (جهه بانوان آبستن مضر است) مقدار مصرف آن از یک تا سه مثقال است. اکلیل الملک یا ناخونک یا گل قیصر با سرکه و روغن گل جهت سکته ولقوه و سستی حادث از بلغم و صفرا مفید است و نشستن اشخاصی فلج در وان   حمام از اب مطبوخ ان که نیم گرم باشد در هر سه روز یک بار نافع است ضماد کوبیده جوز بوا هم جهت فلج و لقوه مفید است و همچنین خوردن انجیر، برای شیرین نمودن برخی دواهای تلخ از عسل استفاده نمائید. یا صبح ناشتا عسل با آب باران (مخصوصاً آب نیسان) مخلوط نموده بیاشامند جهت فلج و لقوه و سستی و تقویت معده و اشتها و رفع گاز و نفخ معده و روده مفید میباشد. یونجه: در طبیعت گرم مرطوب و ملین و مبهای و نفاخ و ضماد پخته او روزی ۲ بار جهه رعشه مفید است و خوردن او با شکر در صورت مداومت فربه کننده و مولد خون صالح مدرحیض و شیر میباشد اگیر ترکی را کاملاً کوبیده و پخته نمایند که آب آن تمام بخار شود با روناس مخلوط نموده آنرا به عضوی که بی حس شده ضماد نمائید مفید است و این ضماد جهه فتق و فلج و تشنج بلغمی مفید است .  چنانچه روغن زیتون عتیق و روغن سیاه دانه و کندر و عسل بشرح زیر تهیه نمائید.روغن زیتون عتیق ۱۶۰ گرم و عسل ۱۶۰ گرم کندر ۶۰ گرم روغن سیاه دانه ۱۶۰ گرم مخلوط نموده در حمام سه روز بنوشند و آب سرد در آنروزها نخورند از جمیع دردهای بارد و فالج نجات یابند و پیران صدساله راهیجان شهوت شود مجرب دانسته اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد