درمان موضعی بیماری های واژینال 


درمان موضعی بیماری های واژینال 

درمان موضعی بیماری های واژینال 

 

ادرار کردن پیش از آمیزش

-هنگام توالت رفتن خود را از عقب و جلو بشویید.-اتو داغ روی شورت پیش از پوشیدن (از شورت یک بار مصرف استفاده کنید) -مهبل را پس از استحمام با سشوار خشک کنید -شیاف واژینال درخت چای ( ۲ قطره به مدت ۴ ساعت بماند )-شیاف واژینال روغن آویشن ( ۲ قطره به مدت ۴ ساعت بماند )-حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم با جوشانده اسطو خودوس حدود ۳۰ دقیقه -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم با جوشانده برگ درخت چای-حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم پالمارزا -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم ( سرشاخه فرندل ۸۰ + برگ مریم گلی۳۰ + بوته بنفشه سه رنگ ۲۰) -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم برگ گزنه -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم برگ تره -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم دانه زنیان-حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم ( مازو + گلنار + پوشت انار + میوه بزرگ کاج)-حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم برگ درخت بلوط یا شاه بلوط -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم ( گل بومادران ۳ + مریم گلی ۱ + گزنه ۲)-حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم ریشه فراسیون ناجوردندان -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم پیچ امین الدوله -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم آقطی -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم میوه بزرگ کاج ۱ + سبوس گندم ۱۵ + برنگ کابلی ۵ + زاج سفید ۱ + شحم حنضل - حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم گل خزائی -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم پیاز -حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم ( برگ تمشک + برگ مریم گلی + آویشن + سر شاخه فرندل ) مساوی-حمام ته نشین یا ماساژ روی شکم ( عصاره شاهتره + سرکه سفید + جوش شیرین ) شیاف واژینال پیاز نرگس کوبیده + عسل جوشیده سر آلت مرد قبل از نزدیکی عسل جوشانده شده بمالید شستشو با ( عرق بولاغ اوتی + عرق گزنه + روغن بادام شیرین کم ) -شیاف واژینال (کندر + انزروت + مو+ خون سیاوشان + زاج سفید - هر کدام ۱+پوست انار + میوه درخت کاج - هر کدام ۴)-شیاف واژینال (زرده تخم مرغ محلی + برنجاسف + کمی صبر زرد)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد