درمان ورم با گیاه قدومه (Alyssum bractiteatum)


درمان ورم با گیاه قدومه (Alyssum bractiteatum)

درمان ورم با گیاه قدومه (Alyssum bractiteatum)

قدومه (Alyssum bractiteatum)

اسامی عمومی دیگر: تودری، قدامه، توذریج، قدومه شیرازی، قدومه شهری، بذر الخم، قصیمه.  (Sisymbrum officinalis)نامهای علمى ديگر: سی سيم ېريوم افيسيناليس اریزی یوم افیسینالیس Erysimum officinalis آلی سوم کمپستر (Alyssum compester)آلی سوم می نوس (Alyssum minus) نام خانواده: خانوادهٔ شب بو (Cruciferae).nhmنوع گیاه: بوته. موقسمت مورد استفاده: میوه.مواد متشکله موثر: موسیلاژ، پکتین، دکسترین، میروزین و مقدار کمی روغن فرار، کمی گلیکوزیدهای قلبی، خواص درمانی: قدومه را به عنوان خلط آور، مدر، نرم کنندهٔ سینه و جهت کم کردن احتقان و ورم مورد استفادهقرار میدهند  موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: قدومه را در طب عوام به عنوان مدر، خلط آور، ضدسرفه، تنگی نفس ونرم کنندهٔ سینه، ضد اسکو بورت و گرفتگی صدا، مقوی و لنیت بخش توصیه می نمودند. مقدار و دستور مصرف: به مقدار 4- ۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد