درمان گوش درد و صدای مبهم گوش


درمان گوش درد و صدای مبهم گوش

درمان گوش درد و صدای مبهم گوش

-گوش درد، پاک کردن، باز کردن مجاری و منافذ گوش وصدای مبهم گوش مصرف مشروط به سالم بودن پرده گوش است.-برگ بید: چکاندن جوشانده برگ بید در گوش آنرا از چرک پاک می کنند.-پیاز: اگر پنبه آغشته به شیرتازه پیاز در مجرای گوش قرار دهند احساس صدای مبهم را در گوش برطرف می کند و چکاندن آب پیاز در گوش جهت رفع سنگینی و صدا کردن گوش و پاک کردن آن نافذ است.-آب لیمو، چکاندن چند قطره آبلیموی صاف کرده در گوش صدا کردن و سوت زدن گوش را معالجه می کند. -شیره مرزنگوش : شیره مرزنگوش وزوز گوش را متوقف میسازد (از قول قدما) مسکن و باز کننده است و پنبه آغشته به اسانس مرزنگوش دررفع بستگی گوش مفید است. -انغوزه: جوشانده آنغوزه در گوش برای رفع صدای گوش تجویز می شود.-فراسیون سفید: اگر چند قطره عصارهٔ فراسیون سفید در گوش ریخته برای پاک کردن چرک و زائد و باز کردن منافذ و برطرف کردن درد آن مفید است افشره فراسیون علاج درد همیشگیگوش است. (مرزه، روغن گل سرخ) اگر شیره گیاه مرزه را با کمی روغن گل سرخ گرم کرده و چند قطره از آن را در گوش بریزید هم کری را برطرف می کند و صداهای مبهم را از بین میبرد.-جهت تهیه روغن گل سرخ: مقداری گلبرگ گل سرخ را در روغن کنجد ریخته و آن داخل ظرفی درون آب جوش قرار داده می گذارند چند ساعت بماند بعد آن را صاف می کنند.  هندوانه ابوجهل: دوقسمت آب یک قسمت روغن کنجد و یک قسمت میوه ابوجهل را با آتش ملایم میجوشانند تا آب بخار شود روغن را صاف کرده ریختن چند قطره در گوشدر برطرف کردن طنین وصدا در گوش مؤثر است.صمغ بخورالاکراد از تیره چتریان (شبیه â'i Peucedanaml Off L. (Jys چند قطره محلول صمغ ساقه یا شیره ریشه آن را با روغن گل سرخ در گوش بریزند برای تسکین درد گوش و باز کردن گرفتگیهای آن و رفع سنگینیهای گوش مفید است. -هلیله، صبر زرد، ریشه ریواس: مخلوط بصورت حب خوراکی دماغ را باز می کند، سردرد را تسکین و سرگیجه و ترس را از بین می برد وزوز کردن گوش و صدای آن را خاموش می کند و در رفع زکام مؤثر است. -روغن بادام تلخ: چکاندن روغن بادام تلخ در گوش باعث تسکین درد و در رفع صدای گوش مؤثر است.- روغن هسته هلو صدای گوشی را ساکت خواهد کرد. ص ۱۵۸ میوه ها و سبزیه-رفع کری گوش: بخار سیب در حال جوش درگوش، پنبه آغشته به سیردرگوش، زهره گاو آب انار، روغن ترب در گوش * تهیه روغن ترب ۴۰۰ گرم آب ترب + ۱۵۰ گرم روغن کنجد بجوشانید تا آب بخار شود و روغن بماند.-افشره گیاه شبدر اکلیل الملک چنانچه در گوش بچکانند درد گوش را بهتر از ضمادش چاره می کند.-انیسون کوبیده (رازیانه رومی) با روغن گل محمدی مخلوط درد گوش و بیماریهای درونی که ناشی از ضربت باشد بهبود میبخشد.-روغن زنبق با سرکه صدای گوش را خاموش کند.-آب تره مخلوط با کندر و شیریا روغن گل در گوش چکانند درد و صدا ووزوز گوش را از بین میبرد.-قطران گیاهی (تربانتین کاجها) با آب زوفا در گوش چکانند صداها وزوز گوش را خاموش کنند -آب پز انجیر با کف خردل مخلوط کنند و در گوش چکانند صداهای گوش را می خواباند. -روغن (غار) برگ بو در علاج درد عصب مفید است خستگی را در می کند علاج سردرد است درد سر و گوش را دوا کند شنوائی را باز گرداند صداهای گوش را می خواباند نزله ها را قطع می کند -سردرد که ناشی از رفتن باد زمستانی یا تابستانی در گوش باشد. -روغن نیم گرم بابونه یا روغن خیری یا روغن شوید که با کمی روغن گل قاطی باشد در گوش چکاند و اگر از راه بینی بود در بینی چکاند. -جهت زدودن چرک گوش هرهفته یک بار روغن بادام تلخ در آن چکانند که تأثیر شگرف را دارد. - جهت جلوگیری از بوجود آمدن چرک مجرای گوش ما میثا را در سرکه ریزند ودر گوش چکانند. * علاج وزوز گوش با ثمر صنوبر، خایه سگ آبی در سرکه سائیده در گوشی چکانند-داروی پونه ای مفید است-برای حالت ناتوانی نیروی شنوائی یا از بند آمدن یا از خلط: میخک و بزرتره هر یک نیم درهم، مشک یادانگ با آب مرزنگوش و آب سداب یا شراب قطره کنند.-قطره ساخته از زوفا، برگ صنوبر، ثمر غار نیز داروی خوبی برای وزوز گوش است. -برای چرک گوش: افشره برگ زیتون با آب غوره و عسل خوب است. -در علاج و خارج کردن آب که در گوش رفته: لوله ای در گوش کنند و بمکند که آب را یکباره برکشند بعداً روغن بادام شیرین در گوش ریزند گاهی از عطسه و سرفه هم بیرون آید یا ساقه خشک شوید یا باریکه ای از گیاه بردی را به اندازه یک وجب یک سومش را با پنبه بپیچند و به روغن زیتون بیالایند و بیمار دراز بکشد طرف بدون پنبه را در گوش فرو برند پنبه را که درآن طرف است آتش زنند تا حرارت بداخل گوش برسد سپس یکھو بیرون کشند.-درمرحله اول در گوش رفتن آب پریک کف دست آب در گوش کنند و بیمار به بر آن طرف لی لی کند تا آب همه بیرون آید.-می شود که سرنگ در گوش کنند و آب را بکشد. اگر آب اندک باشد کمی از روغنها یا ریختن شیر ولرم را بارها در گوش ریزند- دردرمان درد گوش دراثر سرماخوردگی پشکل ماچه را در آتش بریزند ودود آن را به گوش بدهند درد و التهاب را برطرف می کند.

-در رفع صدای داخل گوش : مقل ارزق و مرمکی و گنجیده (انزروات) را در آتش بریزند و دود آن را بگوش بدهند.

-روغن بادام شیرین اثر تسکین دهنده دارد و برای نرم کردن پرده صماخ مؤثر است.-برای این کار نصف قاشق مرباخوری روغن بادام را شب ها هفته ای یک بار موقع خواب در گوش می چکانند. -برای درمان درد گوش روغن انغوزه یا انغوزه پخته شده در روغن زیتون را به پنبه آغشته کنید و آن را در داخل گوش بمالید - روغن ابهل که بوسيله روغن زيتون گرفته شده (ابهل، ميوه سروکوهی) يا آب جوشانده غلیظ ابهل در گوش چکانده شود باعث تسکین درد گوش و رفع کری گوش می شود.- مقداری مغز بادام تلخ را با کمی گیاه افسنطین مخلوط کرده، جوشانده و آب صاف شده آن در گوش بچکانند خارش گوش را بخوبی برطرف میکند.   ادامه این مطلب را می توانید در قسمت دوم مشاهده نمایید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد