درمان گیاهی رماتیسم و نقرس بشکل اسهال


درمان گیاهی رماتیسم و نقرس بشکل اسهال

درمان گیاهی رماتیسم و نقرس بشکل اسهال

 مشاهدات، بقلم یکی از پزشکان قدیم: شخصی هفته یکبار و بمدت ۲۴ ساعت اسهال می گرفت و قریب ده و بیست مرتبه هم اجابت میکرد بطوریکه بسیار ضعیف و بی حال می شد و مدت سی سال مداوا کرده بود مؤثر واقع نمی شد تا اینکه استادی نسخه زیر را با و تجویز کرد: تخم گشنیز و تخم خشخاش و زنیان و سورنجان مصری هر یک ۸۰ گرم .پوست هلیله کابلی شصت گرم، مغز هیل چهل گرم و عاقرقرحا بیست گرم همه را کوبیده و کاملاً سائیده با چهار سیر شکر مخلوط نموده روزی شصت گرم با یک فنجان کاسنی و نبات صبح ناشتامیل کند باین نسخه عمل کرد و خوب شد. از این شرح معالجه معلوم میشود که علت مرض سوء مزاج ارثی یعنی نقرس و رماتیسم بود و نیز جگر و هاضمه او سرد بود و ماده مرض یعنی سموم بدن حمله وار بشکل اسهال دفع می شده. زنی از لحاظ خلقت ضعیف اندام بود و از خوردن خوراکیهای بد و غلیظ و سرد اسهال دائم پیدا کرده بود بطوریکه روزی ۱۰ و ۲۰ مرتبه مزاج اجابت می کرد. همان استاد با و سه منضج و یک فلوس داد تا سی روز روزی پنج سیر سنکنجبین را دو قسمت نموده نصف صبح و نصفی عصر بخورد و چون فصل تابستان بود دستور داد که کمی یخ و آب بان اضافه کند و این نسخه را عمل نمود و خوب شد. در اینجا علت اسهال او از گرمی جگر و ضعف آن بود و ماده سوء مزاج متوجه جگر و هاضمه بود. ورم مثانه او هم با این ترتیب خوب شد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد