درک بارداری و حقوق آن


درک بارداری و حقوق آن

درک بارداری و حقوق آن

 

برای شناخت حقوق مربوط به بارداری وقت صرف کنید. در ایالات متحده، متممی برای بند ششم از مصوبهی حقوق مدنی ۱۹۶۴، تحت عنوان حق تبعیض بارداری آورده شده است که رفتاری برابر با سایر کارمندان یا متقاضیان را برای زنان باردار صحه می گذارد. بر طبق این حق، کارفرمایان مجاز نیستند یک زن را به خاطر شرایط مربوط به بارداری او، تا زمانی که قادر به انجام وظایف اصلی شغل خود باشد، اخراج کنند.

در صورتی که کارمندی به خاطر بارداری قادر نباشد به طور موقت به شغل خود بپردازد، کارفرما باید مانند هریک از کارمندان دیگری که موقتا ناتوان شده است، رفتار کند؛ مانند تفویض وظایف جایگزین، مرخصی استعلاجی، یا مرخصی بدون حقوق ناتوانی ناشی از بارداری ممکن است به خاطر خود بارداری به وجود آمده باشد، مثل حالت تهوع شدید یا استفراغ.

همچنین ناتوانی می تواند ناشی از مشکلاتی باشد که در بارداری به وجود می آید، مانند خونریزی، درد زودرس زایمان، یا فشار خون بالا، یا ممکن است به خاطر خطرات ناشی از موقعیت های شغلی به وجود بیاید. در صورتی که مراقب دوران بارداری شما متوجه شود بارداری شما را ناتوان می کند، می توانید از او بخواهید برای تأیید ناتوانیتان، نامه ای برای کارفرمایتان بفرستد.

بیمه ی خدمات درمانی که کارفرما فراهم می کند، باید هزینه های مربوط به شرایط بارداری را مشابه با هزینه های سایر شرایط پزشکی تحت پوشش قرار دهد. بیمه گذاران خدمات درمانی، از س وی قانون نمی توانند بارداری را به عنوان ش رایطی که از قبل به وجود آمده در نظر بگیرند، که به معنای این است که نمی توانند هنگامی که شغل خود را عوض می کنید، و برنامه های خدمات درمانی را تغییر می دهید، مورد بیمه را تکذیب کنند. ولی در هر حال بهتر است قوانین بارداری مربوط به کشور خود را مطالعه کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد