در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت  سوم


در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت  سوم
در حدیث دیگر فرمود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که دوست دارید اطفال خود را و رحم کنید بایشان و اگر وعده کنید وفا کنید بآن زیرا که ایشان گمان میکنند که شما روزی میدهید ایشان را. حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که خدا غضب نمیکند برای چیزی مثل آنکه غضب برای ظلم برزنان و طفلان میکند. در حدیث صحیح از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که هر که فرزند خود را ببوسد خدا حسنه برای او بنویسد وهر که فرزند خود را شاد کند خدا او را در قیامت شاد کند و هر که قرآن بیاموزاند بفرزند خود در قیامت پدر و مادر او را بطلبند و دو حله بایشان بپوشانند که از نور آن دو حله روی اهل بهشت روشن شود. در حدیث دیگر فرمود که شخصی بخدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت هرگز اطفال خود را نبوسیده ام چون او رفت حضرت فرمود که این مرد در نزد من از اهل جهنم است . در حدیث دیگر فرمود هر که طفلی داشته باشد باید که با او طفلانه بازی کند. حضرت صادق علیه السلام فرمود که خدا رحم می کند بنده خود را بسبب آنکه بسیار دوست دارد فرزند خود را.در حدیث دیگر مرویست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم دیدند شخصی را که دو پسر داشت و یک پسر را نبوسید و دیگری را میبوسید حضرت فرمود که چرا هر دو را مثل هم مهربانی نکردی و بدانکه بهتر آنستکه در میان فرزندان زیادتی قرار ندهد مگر آنکه یکی عالم تر وصالح تر باشد و باین سبب او را زیادتی دهد. در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که چون پسر سه ساله شود باومی گویند که هفت مرتبه بگو لااِلهَ اِلاّ اللّهُ و چون سه سال و هفت ماه وبیست روز از عمرش بگذرد باو می گویند که هفت مرتبه بگوید مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ پس چهار سالش تمام شود باو می گویند که هفت مرتبه بگوید صَ لَی اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ پس چون پنج سالش تمام شود او را وامیدارند که خدا را سجده کند پس چون شش سالش تمام شود نماز بیادش میدهند و بنمازش میدارند و چون هفت سالش تمام شود وضو را باو یاد میدهند و امر بنماز میکنند او را چون نه سالش تمام شود وضو و نماز را خوب بیادش میدهند و بر ترک وضو و نماز میزنند پس چون وضو و نماز را یاد گرفت خدا پدر و مادرش را بیامرزد. در روایت دیگر منقول است که حضرت امیرالمؤ منین نهی فرمود از آنکه حربه آهن باطفال بپوشانند یا بدست ایشان بدهند. در حدیث معتبر دیگر فرمود آه چربی و کثافت دست و روی اطفال را در شب پیش از خواب بشوئید که شیطان میآید وایشانرا بو میکند و در خواب میترسند و ملائکه نویسندگان اعمال متاءذی میشوند.از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است هر که ببازار رود و تحفه بخرد و بردارد و برای عیال خود بخانه آورد چنانستکه تصدقی برای جمعی از فقرا برداشته و بایشان رسانیده استادامه در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت  چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد