در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت چهارم


در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت چهارم
هدیه ای را که خریده اید اول باید  اول بدختران بدهد پیش از پسران بدرستیکه هر که دختری راخوشحال کند چنان است که بنده از فرزندان اسمعیل را آزاد کرده است و کسیکه دیده پسری را روشن کند واو را شاد گرداند چنان است که از ترس خدا گریسته باشد وهر که از ترس خدا بگرید خدا او را داخل بهشت گرداند. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که باطفال خود بخوارنید قاو وت که گوشت در بدن ایشان میرویاند و استخوان ایشان را محکم میکند. در حدیث دیگر فرمود که انار بخوارنید بایشان که زودتر بحد جوانی و قوت میرساند. در کتاب طب الائمه از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام روایت کرده است که اگر طفلی گریه بسیار کند یازنی در خواب ترسد یا کسی از دردی بیداری بر او مستولی شود این آیه را بخواند فَضَرَ بْنا عَلی اَذنِهِمْ فی الْکَهْفِ سِنینَ عَدَدا ثُمَّ بَعَثْناهُمْلِنَعْلَمَ اَیُّ الْحِزْبَیْنِ اَحْصی لِما لَبِثُوا اءَمَدا. وارد شده است که دختری که شش ساله شود مرد نامحرم او را نبوسد و بردامن ننشاند. در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام رضا علیه السلام در مجلسی بودند دختری را بمجلس آوردند مردم میبوسیدند و در دامن مینشانیدند و چون نوبت بحضرت رسید پرسید که چند سال دارد گفتند که پنجسال حضرت او را دور کرد و نبوسید و بدامت ننشانید. در حدیث دیگر وارد شده است که دختری که شش سالش تمام شود مادر او را برهنه در پهلوی خود نخواباند که بمنزله زناست . در حدیث دیگر وارد شده است دختریکه شش ساله شد پسران او را نبوسند و پسر که از هفت سال بگذارد زنان را نبوسد. در احادیث معتبره وارد شده است که معلونست کسیکه عیال خود را ضایع گذارد و خرج ایشان را ندهد یعنی با قدرت . حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که عیال آدمی اسیران او یند پس کسی را که خدا نعمتی باو کرامت کند بر اسیران خود توسعه کند اگر نکند بزودی آن نعمت از او زایل شود. حضرت صادق علیه السلام فرمود هر که خرج دو دختر یا دو خواهر یا دو خاله یا دو عمه را بکشد حاجب او باشند از آتش جهنم . حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که در بهشت درجه هست که بآن درحه نمی رسد مگر سه کس : امام عادل و کسی که احسان به خویشان کند وصاحب عیالی که برخرج عیال و آزار ایشان صبر کند. از حضرت صادق علیه السلام منقول است که پنج کسند که نفقه دادن ایشان واجبست فرزند و پدر و مادر و زن و بنده و فرزند شامل فرزند فرزندان هم هست هر چند پائین روند و پدر و مادر شامل جد و جده پدری و مادری هست هر چند بالا روند.ادامه در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد