در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت اول


در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت اول

در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان

بدانکه منتهای شیردادن فرزند دو سال است و مشهور میان علما آنستکه بی عذری زیاده از دو سال شیر دادن جایز نیست مگر آنکه آزاری داشته باشد مضطر باشند و ازبیست ویکماه کمتر ندهند مگر آنکه ضرورتی باشد که دایه بهم نرسد یاقادر بر اجرت اونباشد و مادر شیر نداشته باشد یا آزاری داشته باشد جمعی از علماءِ واجب میدانند که مادر بفرزند بخوراند از شیر اولی که به پستان میآید و گفته اند اگر آن شیر راندهند باقی نمی ماند یاقوّت نمی یابد. از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که نافع و مبارک ترین شیرها برای فرزند شیر مادر است . در حدیث دیگر منقول است حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دیدند که مادر اسحق فرزند خود را شیر میدهد فرمود که ای مادر اسحق از یک پستان شیر مده از هر دو پستان شیر بده که یکی بعوض طعام است و دیگری بعوض آب و فرمود که هر چه کمتر از بیست و یکماه شیر میدهند بفرزند ظلم است بر طفل . در حدیث صحیح دیگر فرمود که دایه کبر شیر نده بفرزند شما و دایه یهودی و نصرانی میتوان گرفت اما فرزند را بایشان نباید داد که بخانه خود ببرند ومنع می باید کرد ایشانرا از خوردن شراب و گوشت خوک وسایر چیزهائیکه حرام است در دین مسلمانان و ایشان حلال میدانند. در احادیث معتبره نهی کرده اند از شیری که از زنا بهم رسیده باشد. در بعضی اخبار وارد شده است که اگر زنا کند و فرزندی بهم رساند گر صاحب کنیز حلال کند کنیز خود را وآن مردی را که زنا کرده است آن شیر را بفرزند میتوان داد و در اخبار نهی وارد شده است از شیر زنی که خودش از زنا بهم رسیده باشد. حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نهی فرمود از شیر زن احمق یا زنی که چشمش معیوب باشد زیرا آه شیرتاءثیر میکند در فرزند. حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود که دایه بگیرید که بصورت و سیرت نیکو باشد زیرا که در طفل سرایت می کند وطفل شبیه میشود بدایه در صورت و سیرت . از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرزند خود را تا هفت سال بگذار که بازی کند و بعد از آن تا هفت سال دیگر سعی کن در تربیت او اگر نیک شد دیگر سعی کن و اگر نه امید خیری از او نیست . در حدیث دیگر فرمود که هفت سال او را بگذار که بازی کند وهفت سال دیگر خط وسواد او را بیاموز و هفت سال دیگر حلال و حرام خدا را باو بیاموز. از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که طفل را هفت سال نگاه داری و تربیت بدنش باید کرد و هفت سال آداب باو می باید آموخت و هفت سال دیگر خدمتش میباید فرمود و تا بیست وسه سال قدش بلند میشود و تا سی و پنج سال عقلش زیاد میشود و دیگر بعد از آن تجربه ها او را حاصل میشود. در روایت دیگر وارد شده است که پسران که شش ساله شدند میباید که با یکدیگر در یک لحاف نخوابند.ادامه در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت  دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد