در آداب موی سر نگاه داشتن


در آداب موی سر نگاه داشتن

در آداب موی سر نگاه داشتن

بدانکه زنان را بی ضرورتی و عذری موی سر را تراشیدن حرام است و مردان را یکی از دو چیز سنت است یا آنکه موی سر را بتراشند واین بهتر است یا آنکه موی سررا بگذارند و تربیت کنند بآنکه بشویند و شانه کنند و موی سر را دو حصه کنند که در میان سرته مو ظاهر شود و چون در اول اسلام تراشیدن عیب عظیم بود در میان عرب پیغمبر وامام نباید کاری بکنند که در نظرها قبیح بنماید حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم موی سر را بقدر چهار انگشت می گذاشتند و در حج و عمره میتراشیدند. در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که هرکه موی سر را بلند بگذارد نیکو رعایت و تربیتش بکنند یا آنکه از ته ببرند و بلند نگذارند و در چندین حدیث وارد شده است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که آیا حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم موی سر را دو حصه می کردند و میانش را میشکافتند فرمود که آنحضرت مو را بحدی بلند نمیگذاشتند که احتیاج باین بشود بلکه آنقدر می گذاشتند که به نرمه گوش میرسید و هیچ یک از پیغمبران موی سر نگاه نمیداشتند. در حدیث دیگر فرمود که هر که موی سر را بلند بگذارد ومیانش را نگشاید حق تعالی در قیامت بپاره از آتش بگشاید. در حدیث وارد شده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نهی فرمود از آنکه زنی بحد بلوغ رسیده باشد بروش مردان جمیع موهای سر را در پیش سر یا در میان سر یا در اطراف سر گره بزند و نیاویزد. در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نهی فرمود از کاکل گذاشتن و مو را در پیش سر گره زدن ونقش خضاب کردن و فرمود که زنان بنی اسرائیل هلاک شدند بسبب آنکه موی سر را در پیش سر گره میزدند و نقش خضاب میکردند و محتمل است که مراد از نقش خضاب آن باشد که متعارفست در میان زنان عرب که سوزن بدست و بدن میزنند و سرمه و غیر آن در آن میریزند که رنگش میماند و احتمال دارد که نفشهای حنا را هم شامل باشد. در حدیث دیگر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از زنی که موی بالای پیشانی رامیبرد یا می کند و موهای رو را می کند برای زینت یا آنکه گیس خود را با گیس دیگری میبافد فرمود که باکی نیست . در حدیث دیگر فرمود که اگر با پشم یاموی حیوانات یا موی همان زن ببافد باکی نیست اما با موی زن دیگر نبافند وموی زن دیگر را با موی خود پیوند نکنند و بدانکه اگر با موی حیوانی پیوند کرده باشند که گوشتش حرام باشد در حال نماز میباید با او نباشد که در آن نماز کردن جایز نیست مگر آنکه از پشم و موئی باشد که پیش مذکور شد که نماز در آن میتوان کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد