در بیان آداب زفاف و مجامعت قسمت چهارم


در بیان آداب زفاف و مجامعت قسمت  چهارم
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که هر گاه شما را بعروسی بطلبند دیر بروید زیرا که دنیا را بیاد شما می آورد وچون شما را بجنازه بخوانند زودتر بروید چون آخرت را بیاد شما می آورد. در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نهی فرمود از جماع کردن در زیر آسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند و فرمود که هر که در میان راه جماع کند خدا و ملائکه و مردم او را لعنت کنند. حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که بیاموزید از کلاغ سه خصلت را:جماع کردن پنهان و بامداد بطلب روزی رفتن و بسیار حذر کردن . حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود که هر گاه کسی خواهد با زن خود نزدیکی کند تعجیل نکند که زنان راکارها میباشد پیش از جماع و هر گاه کسی زنی ببیند و خوشش آید پس برود با اهل خود جماع کند که آنچه با این هست با آن هم هست و شیطان را بر دل خود راه ندهد و اگر زنی نداشته باشد دو رکعت نماز بکند و حمد خدا را بسیار بگوید وصلوات بر محمدوآل محمد بفرستد پس از فضل خدا زنی سئوال کند که البته باو عطا میفرماید آنچه او را حرام بی نیاز گرداند. در حدیث معتبر از حضرت رسول منقول است که چون مرد وزن جماع کنند عریان نشوند مانند دو خر زیرا که اگر چنین کنند ملائکه از ایشان دور میشوند. در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که جایز نیست جماع کردن با دختر پیش از آنکه نه سال تمام شود پس اگر بکند وعیبی رسد بآن زن ضامن است . در حدیث معتبر دیگر منقول است که مکروه است جماع کردن میان طلوع صبح تا طلوع آفتاب و از وقت فرو رفتن آفتاب تا بر طرف شدن سرخی طرف مغرب و در آن روزی که در آن روز آفتاب بگیرد و در شبیکه در آنشب ماه بگیرد و در شب یاروزیکه درآن باد سیاه یا باد سرخ یا  باد زرد حادث شود واللّه اگر جماع کند در این اوقات پس او را فرزندی بهم رسد نبیند در آن فرزند چیزی را که دوست دارد زیرا که آیات غضب الهی را سهل شمرده . در فقه الرضا مسطور است که چون بعد از غسل دادن میت پیش از آنکه غسل کنی خواهی که جماع کنی وضو بساز بعد از آن جماع بکن . از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که هرگاه کسی را دردی در بدن بهم رسد یا حرارت بر مزاجش غالب شود پس با زن خود جماع کند تا ساکن شود. از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که درحالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندیکه بهم رسد مخنث باشد. حضرت امام محمدباقر علیه السلام فرمود که زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر جماع مکن اما کنیز را در برابر کنیز دیگر جماع کردن باکی نیست . در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که حضرت صادق علیه السلام هرگاه بعد از جماع و پیش از غسل اراده جماع میکردند وضو می ساختند. در روایت دیگر منقول است که اگر کسی انگشتری با او باشد که برآن نام خدا نقش کرده باشند جماع نکند.ادامه در بیان آداب زفاف و مجامعت قسمت پنجم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد