در یک روز کاری برای رفع  خستگی چه کنیم ؟؟/قسمت سوم 


 در یک روز کاری برای رفع  خستگی چه کنیم ؟؟/قسمت سوم 
بعد از ۱۰ دقیقه استراحت بدین گونه، عضلات تان مقدار زیادی از فشار خود رااز دست داده و اجازه یک خواب و استراحت مناسب را به شما خواهد داد.از زمانی که تلویزیون نگاه می کنید نیز می توانید به عنوان تمرین و ورزش درست نشستن روی صندلی استفاده کنید. همچنین می توانید به صورت چهار زانو روی زمین بنشینید تا مفاصل لگن تان فعالیت کنند. یک بالش محکم زیر باسن بگذارید تا کشش را روی قسمت تحتانی کمر کم کند و اجازه دهد زانوها زمین را لمس کنند و باعث کشیدگی ستون فقرات شود.یا میتوانید بنشینید و پاها را در جلو دراز کرده و دست ها را روی رانها قرار دهید. ستون فقرات را کشیده و کشش دهید. پاها را صاف کرده و با دور کردن پاشنه ها از هم دیگر پشت ساق ها را هم بکشید. اگر این کار در ابتدا راحت کننده نیست، باسن را بلند کرده تا کشش وارده به پشت تان را کم کند.با نشستن در این حالت، همه تمرینها را میتوانید برای انگشتان پا، مچ هر دو پا، زانوها، انگشتان دست، دست ها و آرنجها انجام دهید .اگر این کاربرای تان مشکل است  در این حالت می توانید پشت تان  را کمی به عقب لم دهید. دست ها   را روی کف زمین کنار باسن خود اما مختصری عقب تر به آن قرار داده و این تمرین ها را برای انگشتان پا و زانوها انجام دهید. شما میتوانید این تمرین ها را با کشش قسمتهای فوقانی تنه به جلو انجام دهید. را خیلی به آرامی و نرمی افزایش دهید و زور نزنید. مهم نیست چقدر به جلو می توانید بروید بلکه مهم این است چگونه به جلو بروید.میتوانید به صورتی که ساقها از هم دیگر جدا و پاشنه ها از هم دور باشند، بنشینید. این وضعیت باعث کشیدگی عضلات نزدیک کننده ران و هم این تمرین نیز میتواند با همان روش  یعنی کشش تنه فوقانی به جلو گسترش یابد. دستهای روی زمین را بین دوران تان در جلو قرار داده و این کششی را هم به آرامی افزایش دهید.در پایان در اینجا دو تمرین را هم برای باز کردن باسن ها و افزایش حرکات آنها ذکر می کنیم که جلوی تلویزیون هم می توانید انجام دهید. این دو تمرین ستون فقرات را خوب کشش میدهند.۱.بنشینید و پاها را جلوتان دراز کنید تا ستون مهره ها خوب کشیده شود. سپس هر دو زانو را خم کنید و پاشنه ها را به هم نزدیک کنید. سپس اجازه دهید زانوها روی زمین بیافتند و کف دو پا به هم برسند. مچ هر دو پا را با دست خود نگه دارید و با آرنج به داخل ران فشار دهید تا زانوها حتی الامکان به زمین برسند. ستون فقرات صاف خواهد بود. هرچه که زانوها به زمین نزدیک باشند. این حرکت باعث طویل شدن ستون فقرات خواهد شد.در این حالت تا وقتی احساس راحتی می کنید نشستن را ادامه دهید. سپس به آرامی پاها را آزاد کرده و زانوها را بلند کنید. دست ها را کنارتان برای کمک قرار داده و پاها را صاف کنید. این تمرین را می توانید با گرفتن انگشتان پا هم انجام دهید، به شرطی که این کار باعث جمع شدن پشت یا قفسه صدری نشود. در این حالت میتوانید از مفاصل لگن، تنه را به جلو کش دهید (مثل دو تمرین قبلی).۲.مثلی مورد قبلی بنشینید و پاها را در جلوی خود دراز کنید تا ستون فقرات خوب کشیده شود. زانوی چپ را خم کرده و پاشنه را به سمت کشاله ران راست ببرید و زانوی راست را خم کرده و پای راست را به محلی باسن راست ببرید. دست ها را روی زانوها بگذارید و ستون فقرات را صاف کنید. به راحتی و آهستگی نفس بکشید.تا وقتی راحت هستید در این حالت بنشینید و سپس پاها را دراز کرده ووضعیت را عوض کنید. با این تمرین ها شما نیم تا یک ساعت نرمش را در حال نگاه کردن برنامه مورد نظرتان در تلویزیون و بدون احساس خستگی می گذرانید و بعد از تمام شدن برنامه احساس آرامش و آزادی و راحتی خواهید کرد.در یک روز کاری برای رفع  خستگی چه کنیم ؟؟/قسمت اولدر یک روز کاری برای رفع  خستگی چه کنیم ؟؟/قسمت دومدر یک روز کاری برای رفع  خستگی چه کنیم ؟؟/قسمت چهارم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد